Beschikking omgevingsvergunning voor BECC Holding B.V. - OLO 7720603 - Lange Oijen 31, 5433NG Katwijk NB

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor BECC Holding BV, voor de inrichting gelegen aan Lange Oijen 31 te Katwijk NB.

26 mei 2023, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van BECC Holding BV. De aanvraag betreft de gewijzigde bouw van de E-boiler, voor de inrichting gelegen aan Lange Oijen 31 te Katwijk NB.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 mei 2023 tot en met 11 juli 2023 ter inzage bij de gemeente Land van Cuijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de kennisgeving te bekijken op de website 'www.officielebekendmakingen.nl' en de beschikking op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op 24 mei 2023. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1

  naam en adres van de indiener;

 • 2

  de dagtekening;

 • 3

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4

  de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking vanaf de dag na verzending van de beschikking.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-018582 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven