Beschikking Wet natuurbescherming, Maasvlakte 2 richting Maasvlakte 1, Europoort, Botlek en Vondelingenplaat te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb jo. artikel 2.8 van de Wnb, voor het realiseren van een transportleiding van 32 km lang voor het vervoer van waterstof door een havengebied. De locatie betreft Maasvlakte 2 richting Maasvlakte 1, Europoort, Botlek en Vondelingenplaat te Rotterdam.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 27 mei 2023 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 10 juli 2023 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01058743. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven