Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 9 mei 2023 tot wijziging van de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant in verband met het openstellen van een nieuw aanvraagtijdvak voor bijdragen op grond van die regeling en enkele andere kleine wijzigingen (Derde wijziging Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant te wijzigen in verband met het openstellen van een nieuw aanvraagtijdvak voor bijdragen op grond van die regeling en enkele andere kleine wijzigingen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant

De bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a.

  waterschap Aa en Maas;

 • b.

  gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • c.

  gemeente Reusel-De Mierden.

B.

In artikel 4, onderdeel e, wordt “31 december 2024” vervangen door “31 december 2025”.

 

C.

In artikel 6, onderdeel b, wordt “voor indiening van de aanvraag” vervangen door “voor 1 januari 2023”.

 

D.

In artikel 7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel a, onder 2°, door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • “ 3°.

  van 30 mei 2023 tot en met 27 juni 2023.”

E.

In artikel 8 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b, door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • “c.

  € 605.000 voor de periode, genoemd in artikel 7, onderdeel a, onder 3°.”

F.

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel b, wordt “31 december 2024” vervangen door “31 december 2025”;

 • 2.

  Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot het tweede lid.

G.

In artikel 12 vervalt “, onder sisa-codering L7B”.

 

H.

In artikel 15 wordt “2025” vervangen door “2026”.

 

I.

Bijlage 2 behorende bij artikel 9 en 10 van de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel II Overgangsrecht

Op bijdrageaanvragen als bedoeld in de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, blijft de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant, zoals die luidde de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 9 mei 20223

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij onderdeel I van de Derde wijziging Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant

 

Bijlage 2 behorende bij de artikelen 9 en 10 van de bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant

 

Nr.

Naam project

Aanvragers bijdrage

Bedrag

1

Pilot beregeningsruimte attentiezone Groote Peel

Waterschap Aa en Maas

€ 165.000

2

Meer impact richting kringloop-landbouw door boeren in de Peel

Gemeente ’s-Hertogenbosch

€ 200.000

3

Slim buitengebied Brabantse Boerderij van de Toekomst Reusel

Gemeente Reusel-De Mierden

€ 240.000

Totaal

€ 605.000

Toelichting behorende bij de Derde wijziging Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant

 • I.

  Algemeen

   

  Met deze Derde wijziging Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant wordt circa €605.000 beschikbaar gesteld voor een 3-tal nieuwe projecten gelegen binnen de Zuidoostelijke zandgronden.

 • II.

  Artikelsgewijs

   

  Onder A (artikel 2 doelgroep)

   

  De lijst met begunstigden is aangepast aan de nieuwe projecten.

   

  Onder B (artikel 4 Vereisten voor een bijdrage)

   

  De datum waarop de projecten gereed moeten zijn is verlengd. Projecten moeten uiterlijk 30 december 2025 kunnen worden afgerond.

   

  Onder C (artikel 6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage)

   

  De kosten die niet voor een bijdrage in aanmerking komen zijn gewijzigd. Aanloopkosten vanaf 1 januari 2023 komen voor vergoeding in aanmerking.

   

  Onder D (artikel 7 Vereisten aanvraag bijdrage)

   

  De nieuwe openstellingsperiode is toegevoegd.

   

  Onder E (artikel 8 Bijdrageplafond)

   

  Het bijdrageplafond behorende bij de nieuwe openstellingsperiode is toegevoegd.

   

  Onder F (artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger)

   

  In artikel 11 zijn de verplichtingen aangepast aan de nieuwe datum waarvoor de projecten dienen te zijn afgerond (31 december 2025).

   

  Verlenging van de afrondingsdatum tot na 31 december 2025 is niet mogelijk op grond van de voorwaarden behorende bij de beschikking van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waar deze bijdrageregeling op is gebaseerd (beschikking 20231420).

   

  Onder G (artikel 12 verantwoording)

   

  De verantwoording is aangepast conform de nieuw geldende Sisa richtlijnen. Het is niet meer noodzakelijk om de codering in de regeling op te nemen, aangezien deze per project moet worden nagevraagd.

   

  Onder H (artikel 15)

   

  De uiteindelijke evaluatiedatum van de regeling richting PS wordt met een jaar opgeschoven, omdat de regeling zal lopen tot en met 30 december 2025 en het derhalve niet mogelijk is om in 2025 de regeling reeds te evalueren.

   

  Onder I (bijlage 2 behorende bij de artikelen 9 en 10 van de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant)

   

  Bijlage 2 is vervangen door een nieuwe lijst met projecten in deze derde openstelling.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Naar boven