Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Bontrup Vastgoed Ontwikkeling B.V. te Hoogeveen

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 25 mei 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Bontrup Vastgoed Ontwikkeling B.V., gelegen aan Oosterwijk WZ 32b te Nieuw-Dordrecht. De aanvraag betreft veranderingen met betrekking tot de houtverwerking met shredders binnen de inrichting.

 

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 26 mei 2023 tot en met 6 juli 2023 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

 

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 26 mei 2023:

- bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

 

 

Naar boven