Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning – Vivochem B.V. - OLO 7482939 - Darwin 5 Almelo

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : demonteren van huidige emballagehal-diverse nieuwbouwwerkzaamheden- diverse verbouwingwerkzaamheden

Locatie : Darwin 5 Almelo

Datum besluit : 23 mei 2023

Datum verzending : 23 mei 2023

Zaaknummer ODRN: W.Z23.100704.01

 

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

 

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

 

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Naar boven