Kennisgeving provinciale coördinatieregeling (pcr) warmtetransportleiding Rijswijk - Leiden

Gedeputeerde Staten maken bekend dat Provinciale Staten van Zuid Holland, gelet op het bepaalde in paragraaf 3.5.1 en 3.6.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en in artikel 3 van de Protocollen Wro, op 10 mei 2023 hebben besloten om voor het project Warmtetransportleiding Rijswijk – Leiden de provinciale coördinatieregeling toe te passen (7546). Dit besluit is een aanvulling op eerdere besluiten van Provinciale Staten op 22 september 2021 en 12 oktober 2022 om voor deze warmtetransportleiding en de aanlandlocatie in Leiden – west een provinciaal inpassingsplan (PIP) en een milieueffectrapport op te stellen.

Het besluit houdt in dat voor dit project toepassing wordt gegeven aan de provinciale coördinatieregeling uit artikel 3.33, eerste lid, onder a of b, van de Wro, ten behoeve van de besluiten zoals genoemd in tabel 1, zo nodig in één of meerdere clusters. Provinciale Staten hebben tevens besloten dat Gedeputeerde Staten de toepassing van de provinciale coördinatieregeling mag uitbreiden met besluiten die nu nog niet zijn opgenomen in tabel 1 indien later blijkt dat die voor de uitvoering van het project noodzakelijk is.

 

Tabel 1. Overzicht te coördineren besluiten

Bevoegd gezag

Besluit en Activiteit

Colleges van B&W van de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten, Leiden, Katwijk, Wassenaar en Oegstgeest

Diverse omgevingsvergunningen op grond van de artikelen 2.1, eerste lid, 2.2, eerste lid en 2.23, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met inbegrip van eventueel benodigde verklaringen van geen bedenkingen t.b.v.:

 

 • bouwen van een bouwwerk (o.a. pompstation);

 • uitvoeren werken of werkzaamheden (aanlegvergunning);

 • wegen (aanleggen, beschadigen of veranderen);

 • vellen van houtopstanden;

 • (tijdelijk) afwijken van bestemmingsplan (zoals voor bouwwegen en werkstroken);

 • Monumentenvergunning.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: Omgevingsdienst Haaglanden, Midden Holland en West Holland

 • Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder a en e, van de Wabo (P&BU / WOS);

 • Vergunning provinciale verordening (Kruisen of ligging nabij provinciale wegen);

 • Ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten);

 • Vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden/stikstofdepositie)

 • Ontheffing artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer (storten van afvalstoffen/toepassen van houtachtig materiaal)

 • Melding activiteitenbesluit: Pompstation (inrichting type B)

Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland

 • Watervergunningen op grond van de Waterwet en de Keur, omgevingsvergunningen voor een wateractiviteit op grond van de Omgevingswet: grondwateronttrekking, lozen op oppervlaktewater en werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken; realiseren oppervlaktewater; kruisen water (primair of secundair); activiteiten in/nabij waterkeringen en kruisingen; boren van en aanleggen van dammen met duikers; kruisen duikers en/of riool.

Rijkswaterstaat

 • Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken: activiteiten binnen beheersgebied, zoals kruisen van en ligging nabij Rijkswegen

Pro Rail

 • Vergunning Spoorwegwet: Kruisen spoorweg.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

 • Vergunning Wet lokaal spoor, incl. toestemming van de beheerder van de sporen (HTM): werkzaamheden of het plaatsen van zaken rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van Randstadrail).

 

Het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland en het bijbehorende statenvoorstel kunnen worden ingezien op het stateninformatiesysteem van de provincie Zuid-Holland: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/1069018.

Het is thans nog niet mogelijk om tegen deze besluiten bezwaar of beroep in te stellen (artikel 8:5, bijlage 2, Algemene wet bestuursrecht (Awb). Inzake de voorbereiding en bekendmaking van bovengenoemde besluiten worden te zijner tijd afzonderlijke kennisgevingen geplaatst, waarin wordt aangegeven hoe en wanneer daarop kan worden gereageerd. Voor meer informatie over de procedure voor dit project kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland: WarmtelinQ Rijswijk - Leiden - Provincie Zuid-Holland. Voor vragen kunt u bellen met het Klant Contact Centrum (KCC) via nummer 0704416622. Aanvullende Informatie over het project WarmtelinQ kunt u vinden op de website van WarmtelinQ: https://www.warmtelinq.nl

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Namens deze:

De voorzitter,

J. Smit

De secretaris,

H.M.M. Koek

Naar boven