Ontwerpbesluit - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. - het wijzigen van voorschriften van schrootcatering 2 en 3 Oxystaalfabriek

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het wijzigen van de voorschriften 1.1 t/m 2.5 van de revisievergunning, zoals toegevoegd bij besluit van 20 augustus 2021 met het kenmerk 9392694/20684423. Deze voorschriften hebben betrekking op de Schrootcateringen 2 en 3.

Met deze wijziging wordt geknipt kantschoot (frieten) uitgezonderd van het verbod op de nachtelijke laden en lossen activiteiten. Tata Steel heeft in voldoende mate aangetoond dat voldaan kan worden aan een grote reductie van de geluidsproblematiek omtrent vallend schroot in de nachtperiode door het alternatief toepassen van frieten.

Daarnaast veroorzaakt het stilhangen van de arm en het reduceren van de opslaghoogte van 6 meter naar 5 meter onveilige situaties voor Tata Steel. Om die redenen worden voorschriften 1.2 en 1.3 gewijzigd.

Verder bleken de stofvoorschriften 2.1 tot en met 2.5 niet doeltreffend omdat stofhinder met het bestaande voorschrift 0.2.31 uit de revisievergunning van 2007 in combinatie met het bij besluit van 20 augustus 2021 toegevoegde voorschrift 0 in voldoende mate kan worden beperkt en gehandhaafd. Daarom komen de voorschriften 2.1 tot en met 2.5 te vervallen.

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Zaaknummer: 11516162

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440).

- de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;

- de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;

- de Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;

- de Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk;

- het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven