Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie , Brandrietsweg 4 Almelo

Op 7 februari 2023 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie Brandrietsweg 4 Almelo. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing soortenbescherming wordt verleend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 4 mei 2023.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

Naar boven