Openstellingsbesluit Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 4 april 2023, nr. A.14, team Verkeersveiligheid, Regie en Infra, dossiernummer K49207 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Provincie Groningen 2022-2027 is vastgesteld;

 • -

  dat voor de maatregelen genoemd in de Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen budget beschikbaar is gesteld.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Artikel 10 van de Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen.

Besluiten:

 

Voor de Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 11 april tot 15 september 2023.

ARTIKEL II Deelsubsidieplafonds

Het subsidieplafond bedraagt voor de periode als genoemd in artikel I € 2.000.000,-

 

Het subsidieplafond bevat een deelplafond per gemeente, waarbij de volgende deelplafonds gelden:

 • a.

  Eemsdelta € 190.800

 • b.

  Groningen € 568.800

 • c.

  Het Hogeland € 225.400

 • d.

  Midden-Groningen € 217.600

 • e.

  Oldambt € 153.400

 • f.

  Pekela € 44.000

 • g.

  Stadskanaal € 118.000

 • h.

  Veendam € 88.000

 • i.

  Westerkwartier € 248.000

 • j.

  Westerwolde € 146.000

ARTIKEL III Verdeelsystematiek

 • a.

  de subsidieplafonds gelden voor de in artikel I genoemde periode ingediende volledige aanvragen;

 • b.

  de subsidieplafonds worden verdeeld op de wijze zoals bepaald in artikel 15 van de Subsidieregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid provincie Groningen.

ARTIKEL IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 4 april 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven