Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor FAGE International S.A.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 3 november 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van FAGE International S.A. De aanvraag betreft de oprichting van een productielocatie voor Griekse yoghurt in Hoogeveen op het bedrijventerrein Buitenvaart II.

 

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

 

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 7 april 2023:

- op afspraak bij de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Via 14 0528 kunt u een afspraak maken om de stukken in te zien;

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

- https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0118.2023PB8027002-ON01.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

 

Zienswijzen

Vanaf 7 april 2023 tot en met 18 mei 2023 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer: 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht. Via onze website kunt u digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen.

 

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst via telefoonnummer: 0800-9102.

 

Naar boven