Kennisgeving participatie en voornemen opstellen Provinciaal Inpassingsplan Uitbreiding Hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat ze, op verzoek van TenneT en in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Stichtse Vecht, een provinciaal inpassingsplan voorbereid. Het betreft de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk, gelegen in de gemeente Stichtse Vecht. Met deze kennisgeving, voldoet Gedeputeerde Staten aan het artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat duurzame energie aan alle inwoners wordt geleverd. Op dit moment is er netcongestie. De nationale netbeheerder TenneT investeert de komende jaren fors in het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Eén van de belangrijkste locaties is de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Zonder uitbreiding van dit station kan de leveringszekerheid van elektriciteit in de hele provincie Utrecht en directe omgeving niet worden gewaarborgd. Ook kunnen nieuwe woningen en bedrijven niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Waarom is dit plan nodig?

De uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk is cruciaal voor de energievoorziening in de provincie Utrecht. Daarnaast is het hoogspanningsstation randvoorwaardelijk voor de andere uitbreidingen van de energienetwerken in de regio. Daarom hebben Provinciale Staten op 14 december 2022 besloten om aan het verzoek van TenneT te voldoen. Het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk is aangemerkt als bovenlokaal provinciaal belang en hiermee wordt het mogelijk om de uitbreiding planologisch mogelijk te maken.

Inpassingsplan en participatie

Om de uitbreiding van het hoogspanningsstation ruimtelijk in te passen zijn wij als provincie voornemens om een provinciaal inpassingsplan vast te gaan stellen. Het inpassingsplan wordt door de nationale netbeheerder TenneT als aanvrager, opgesteld. Hiervoor worden twee stappen doorlopen.

  • 1.

    De voorkeurslocatie waar het station uitgebreid kan worden wordt met omwonenden en belanghebbenden besproken. Hierbij worden verschillende alternatieve en kansrijke oplossingen bekeken van waaruit uiteindelijke de voorkeurslocatie voor de uitbreiding wordt bepaald.

  • 2.

    Het ontwerp en de inrichting van het gebied (landschappelijke inpassing) wordt met omwonenden en belanghebbenden verder uitgewerkt en opgenomen in het provinciale inpassingsplan.

In het participatieplan staan de uitgangspunten voor participatie en communicatiemomenten beschreven. Ook staat vermeld wie, wanneer en hoe bij het onderzoek naar uitwerking van de voorkeurslocatie met een landschappelijke inpassing wordt betrokken om tot het inpassingsplan te komen. De 1e inloopavond is op 13 april 2023. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.tennet.eu/breukelen-kortrijk.

Welke procedure wordt gevolgd?

Voor de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk wordt de planologische procedure van de Wet ruimtelijke ordening gevolgd. Deze kennisgeving betreft de bekendmaking van het voornemen om een provinciaal inpassingsplan op te stellen. Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage. Naar verwachting zal er eind 2023 een ontwerp-inpassingsplan (na de eerste twee participatiestappen die hierboven genoemd zijn) ter inzage worden gelegd. Daarvoor wordt opnieuw een aankondiging gedaan. Op die stukken is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Als er vóór dit tijdstip geen ontwerp-inpassingsplan ter inzage is gelegd zullen de instrumenten en bijbehorende procedures van de Omgevingswet van kracht worden. Met het participatieplan spelen Gedeputeerde Staten in op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarmee willen Gedeputeerde Staten voorkomen dat er procedurestappen ontbreken op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Verder dragen deze procedurestappen bij aan een zorgvuldige voorbereiding van besluiten die het proces ook ten goede komen als uiteindelijk toch nog moeten worden gewerkt met instrumenten onder de Omgevingswet.

Of er een planMER noodzakelijk is voor het op te stellen inpassingsplan wordt nog onderzocht. Mocht dit nodig zijn dan zal daarover een aparte bekendmaking plaatsvinden. Ook hier zullen de wettelijke procedures doorlopen worden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u mailen naar m.van.gessel@provincie-utrecht.nl. Meer informatie over de energietransitie, windenergie of de regionale energie strategie is te vinden via www.provincie-utrecht.nl/energie-en-klimaat.

Het participatieplan is digitaal te raadplegen via www.tennet.eu/breukelen-kortrijk.

Naar boven