Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 14 maart 2023 tot wijziging van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant in verband met enkele technische wijzigingen (Derde wijziging Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant);

[Dit wijzigingsbesluit zal vanwege de verschillende data van inwerkingtreding in 2 verschillende publicaties verwerkt worden. In dit Provinciaal blad zullen de wijzigingen van artikel I onderdeel A, C en D verwerkt worden.]

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant te wijzigen teneinde enkele technische aanpassingen door te voeren;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

De Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel g komt te luiden:

  • g.

   indien het is aangevraagd voor 1 mei 2022 kan het project uiterlijk 31 december 2023 worden afgerond;

 • 2.

  Na onderdeel g wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h.

   indien het is aangevraagd na 11 december 2022 kan het project uiterlijk 31 december 2024 worden afgerond.

B.

 

In artikel 2.5, eerste lid, onder c, wordt “15 februari 2023” vervangen door “31 maart 2023”.

 

C.

 

Artikel 2.10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel b komt te luiden:

  • b.

   rondt het project, indien het is aangevraagd voor 1 mei 2022, uiterlijk 31 december 2023 af;

 • 2.

  Onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c.

   rondt het project, indien het is aangevraagd na 11 december 2022, uiterlijk 31 december 2024 af;

D.

 

Bijlage 2 behorende bij de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel I, onder B, terug tot en met 15 februari 2023.

’s-Hertogenbosch, 14 maart 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij artikel I, onder D, van de Derde wijziging Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

 

Bijlage 2 behorende bij artikel 2.4 van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

 

Type 3 projecten

Projecten Verduurzamen bestaand vastgoed SP3

 

aanvraagperiode

4 april 2022 tot en met 30 april 2022

gemeente

project

Aan te vragen bijdrage

1

Tilburg

Living lab Energietransitie Tilburg Zuid

€60.000

2

Eindhoven

Investeringsstrategie Integraal Huisvestingsprogramma Scholen

€60.000

3

Helmond

Warmterotonde centrum

€60.000

4

Helmond

Green deal zorgaanbieders vastgoed

€30.000

5

Roosendaal

Verduurzaming en vergroening theater De Kring - De Energiekring (maatschappelijk en cultureel vastgoed

€60.000

6

Breda

Gebouwgebonden financiering: particulier vastgoed

€50.000

7

Meierijstad

Verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed en opschaling naar overig vastgoed.

€60.000

8

Oosterhout

Toepassen van een modulair schoolconcept

€60.000

9

Waalwijk

Procesbegeleiding en technische ondersteuning duurzaam MJOP

€60.000

aanvraagperiode

12 december 2022 tot en met 31 maart 2023

gemeente

project

Aan te vragen bijdrage

10

Eindhoven

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 60.000

10

‘s-Hertogenbosch

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 60.000

10

Helmond

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 30.000

10

Meierijstad

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 60.000

10

Roosendaal

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 20.000

10

Oosterhout

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 20.000

11

Eindhoven

Gemeentelijk vastgoed

€ 60.000

12

Tilburg

Verduurzaming VVE’s

€ 60.000

12

‘s-Hertogenbosch

Verduurzaming VVE’s

€ 60.000

13

Breda

Monumenten verduurzaamd

€ 20.000

13

Waalwijk

Monumenten verduurzaamd

€ 20.000

14

Waalwijk

Verduurzaming zwembaden

€ 20.000

14

Roosendaal

Verduurzaming zwembaden

€ 40.000

14

Oosterhout

Verduurzaming zwembaden

€ 40.000

15

Waalwijk

Uniforme aanbesteding duurzaamheid gemeentelijk vastgoed

€ 20.000

16

Bergen op Zoom

Delta Agrifood maatschappelijk vastgoed

€ 60.000

17

Bergen op Zoom

SHFT to Green

€ 60.000

18

Oss

Monumenten verduurzaamd

€ 60.000

19

Maashorst

Strategische aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed

€ 60.000

20

Maashorst

Onderzoek naar de mogelijkheden om energie vast te houden en terug te leveren off-grid

€ 60.000

 

Toelichting behorende bij de Tweede wijziging Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

I. Artikelsgewijs

 

Artikel I (Wijziging Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant)

 

Onder A en C (artikel 2.4 en artikel 2.10)

De bijdragen kunnen in twee verschillende aanvraagperioden worden aangevraagd. Voor de projecten geldt echter dezelfde einddatum. Met deze wijziging komt hierin een onderscheid. Aanvragen uit de periode genoemd in artikel 2.5, eerste lid, onder b, krijgen een einddatum van 31 december 2023. Aanvragen uit de periode genoemd in artikel 2.5, eerste lid, onder c, krijgen een einddatum van 31 december 2024.

 

Onder B en D (artikel 2.5 en bijlage 1 bij deze regeling)

Gemeente Oss wil andere projecten uitvoeren dan eerder verwacht. Door deze wijziging is dit mogelijk. Door de aanvraagperiode met terugwerkende kracht te verlengen, wordt voorkomen dat voor één aanvraag een nieuwe openstellingsperiode nodig is.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Naar boven