Openstellingsbesluit SKNL 2023

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

 

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL);

 

 

overwegende dat de SKNL een subsidiekader biedt voor de realisatie van natuurterreinen;

 

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

het Openstellingsbesluit SKNL 2023 vast te stellen.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 7 maart 2023

Kenmerk 4.9/2023000311

 

 

Uitgegeven: 17 maart 2023

 

 

 

Openstellingsbesluit SKNL 2023

 

 

HOOFDSTUK 1 KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP

 

 

Paragraaf 1 Investeringssubsidie natuur en landschap

 

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

 

Subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 

Artikel 2 Subsidiabele kosten

 

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de SKNL komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de realisatie van een natuurbeheertype op grond die een functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor de realisatie van een landschapsbeheertypen op grond die een functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 betreft.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

 

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 1.210.000,--.

 

Artikel 4 Tarieven begrotingsjaar 2023

 

De investeringssubsidie, als bedoeld in artikel 14 van de SKNL, bedraagt 95% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag aan subsidiabele kosten voor de realisatie van een natuurbeheertype zoals vermeld in artikel 2, wordt op grond van artikel 14, lid 3, van de SKNL aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 

Voor subsidie als bedoeld in artikel 5 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van:

 • a.

  de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

 • b.

  de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapsbeheertype, voor zover het de realisatie van een landschapsbeheertype met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 betreft.

 

Artikel 7 Subsidieplafond

 

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 bedraagt € 7.840.000,--.

 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 

Artikel 8 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 

Een aanvraag tot subsidieverlening kan in de periode van 15 maart 2023 tot en met 15 juli 2023 ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter attentie van SKNL, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.

 

HOOFDSTUK 2 VOORBEHOUDEN

 

 

Artikel 9 Subsidiabele natuurterreinen

 

De subsidies als opgenomen in artikel 5 worden uitsluitend verstrekt voor zover het terrein als 'N00.01 Nog om te vormen naar natuur' begrensd staat op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

 

Artikel 10 Préadvies

 

Een aanvraag tot subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een positief préadvies van Prolander. Een verzoek tot préadvies kan worden ingediend bij Prolander-SNL@Prolander.nl.

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Artikel 12 Citeertitel en horizonbepaling

 

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SKNL 2023.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2025.

 

 

BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ OPENSTELLINGSBESLUIT SKNL 2023

Aanvragen voor het onderdeel artikel 1 en artikel 5 van dit besluit is uitsluitend mogelijk voor de onderstaande kadastrale percelen.

 

Kadastrale percelen

Investeringssubsidie

Natuur en landschap

Subsidie Functieverandering

Maximumbedrag subsidiabele kosten

HVT03M1632

Nee

Ja

 

VRI00W1796

VRI00W1974

VRI00W1979

VRI00W1978

VRI00W1798

VRI00W1977

VRI00W1975

VRI00W1788

VRI00W511

VRI00W2025

VRI00W2042

VRI00W2044

VRI00W1064

VRI00W1084

VRI00W1974

VRI00W1977

VRI00W1978

VRI00W1977

VRI00W1798

VRI00W1979

VRI00W511

VRI00W1788

VRI00W434

VRI00W863

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

€ 25.000,00

 

€ 25.000,00

 

€ 25.000,00

 

 

 

 

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

 

€ 25.000,00

€ 25.000,00

 

RNN02I363

RNN02I389

Nee

Nee

Ja

Ja

 

RNN02L522

RNN02L526

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,00

€ 25.000,00

WIJ03G536

WIJ03G538

WIJ03G540

WIJ03G542

WIJ03G262

WIJ03G564

WIJ03G977

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

RDE00U873

Ja 

Ja

€ 25.000,00

ZLR00K1138

BLN00T1587

BGR01K2359

BGR01K2361

BGR01K2362

ZLR00L735

ZLR00L736

BGR01K1448

BGR01K1449

BGR01K900

BGR01K435

BGR01K1439

BGR01K544

BGR01K2358

HVT03P252

BGR00N1944

BLN00S974

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

HVG00K4530

Ja

Ja

€ 25.000,00

EDE02C2230

EDE02C2734

EDE02C2287

EDE02C2290

EDE02C2405

EDE02C2407

EDE02C2238

EDE02C2456

EDE02C2404

EDE02C2225

EDE02C2285

EDE02C2589

EDE02C2590

EDE02C2735

EDE02C2202

EDE02C2203

EDE02C387

EDE02C2438

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

OTH0N558

DGL00L1372

WTB00O583

WTB00O617

WTB00O649

WTB00O945

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,00

RNN02F1162

RNN02F1163

Nee

Nee

Ja

Ja

 

EDE02C2434

EDE02C2436

EDE02C2775

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

Naar boven