Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland tot wijziging van het besluit houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 7 maart 2023, kenmerk 282383 tot wijziging van het besluit houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging op het besluit houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland:

 

Artikel I  

Het besluit houdende Reglement voor de commissie Kavelruilbureau Zeeland wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 6, lid 2 eerste zin wordt vervangen door:

Alle leden, met uitzondering van de voorzitter, hebben één stem, waarbij geldt dat:

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 7 maart 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L. Prevaes, wnd. secretaris

Naar boven