Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het instellingstellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 7 maart 2023, kenmerk 282383 houdende wijziging van het instellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Besluiten vast te stellen de navolgende wijziging op het instellingstellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland:

 

Artikel I  

Het instellingstellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Sub b, onder “ Gelet op” van de considerans, wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  “ artikel 2” wordt vervangen door “ Hoofdstuk 9. Ruilverkaveling bij overeenkomst”

B.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  De eerste zin wordt vervangen door:

  De commissie Kavelruilbureau Zeeland bestaat uit de volgende commissieleden:

 • b.

  De eerste zin van sub. b “ De volgende commissieleden:” vervalt.

C.

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

De eerste zin wordt vervangen door:

Alle leden, met uitzondering van de voorzitter, kunnen één stem uitbrengen, met dien verstande dat:

 

D.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Sub k komt te luiden: Gebouwen met een agrarische bestemming kunnen mee in een kavelruil. De kavelaanvaardingsbijdrage wordt in deze situatie alleen verleend, indien sprake is van een agrarische bedrijfsverplaatsing of bedrijfsovername.

 • 2.

  Er wordt een sub l toegevoegd, luidende:

  Gelet op het maatschappelijk doel van een kavelruil is vereist dat de feitelijke gebruiker van een perceel wijzigt, tenzij het om een klein onderdeel van het voorstel gaat en dat perceel noodzakelijk is om de kavelruil tot stand te brengen. In dat geval wordt voor dat onderdeel geen kavelaanvaardings-bijdrage toegekend, tenzij het geliberaliseerde pacht betreft.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 7 maart 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L. Prevaes, wnd. secretaris

Naar boven