Kennisgeving beschikking Fokker Aerostructures B.V. (2004693)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend

 

Bedrijf : Fokker Aerostructures B.V.

Locatie : Industrieweg 4, 3351 LB te Papendrecht

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het afbouwen/staken Glareproces, het verplaatsen van de spuitactiviteiten, het toevoegen

van Landing Gear, de productie, spuiten, testen, reparatie en onderhoud van

Landingsgestellen, het toevoegen van Wheels & Brakes en de reparatie en onderhoud van

wielen en remsystemen

Aanvraagdatum : 3 februari 2023

Besluitdatum : 13 maart 2023

Bekendmaking : 14 maart 2023

Olo nummer : 7565397

Zaaknummer : 2004693

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1999607 en het Olo nummer: 7570379.

 

Naar boven