Regeling Adviesraad Inclusie provincie Drenthe 2023

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

overwegende dat:

 

 

 • zij in het Coalitieakkoord 2019-2023 het voornemen hebben uitgesproken om een Adviesraad Inclusie met ervaringsdeskundigen in te stellen die het provinciaal bestuur van gevraagd en ongevraagd advies voorziet over voorgenomen beleid of uitvoerend beleid;

 

 • op 11 februari 2021 de Adviesraad Toegankelijkheid als tweejarige pilot is gestart met als doel om ervaringsdeskundigen (inwoners) mee te laten denken en te sturen op de beleidsuitvoering van de provincie Drenthe, Drentse gemeenten en instellingen;

 

 • na de succesvolle pilotfase zij Provinciale Staten in de gelegenheid hebben gesteld om zienswijzen in te dienen over hun voornemen om de Adviesraad Toegankelijkheid te verbreden naar de Adviesraad Inclusie en structureel in te stellen. Er zijn zienswijzen ingediend door de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Vrijheid. Zij spreken de voorkeur uit voor een Adviesraad Toegankelijkheid en geen brede Adviesraad Inclusie, omdat zij het onderwerp toegankelijkheid vooral niet willen laten ondersneeuwen. Om dit laatste te voorkomen, is in de regeling expliciet opgenomen dat de Adviesraad Inclusie minimaal een Werkgroep Toegankelijkheid heeft, waarin dit thema wordt geborgd;

 

 • deze regeling de Adviesraad Inclusie een duidelijke opdracht en werkkader meegeeft, waarmee opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het Rapport Tussenevaluatie Sociale Agenda van RadarAdvies d.d. november 2022;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 • de Adviesraad Inclusie in te stellen;

 • de Regeling Adviesraad Inclusie provincie Drenthe 2023 vast te stellen.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 14 maart 2023

Kenmerk 5.3/20230000381

 

Uitgegeven: 16 maart 2023

 

 

Regeling Adviesraad Inclusie provincie Drenthe 2023

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Adviesraad: een onafhankelijk adviescommissie van de provincie Drenthe dat bestaat uit Ervaringsdeskundigen en dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over het thema Inclusie, in het bijzonder Toegankelijkheid, ten aanzien van (voorgenomen) provinciaal beleid;

 • b.

  Ervaringsdeskundigen: Drentse inwoners met eigen praktijkervaring op één of meer aandachtsgebieden binnen het thema Inclusie;

 • c.

  Huishoudelijk reglement: nadere uitwerking van de Regeling door de Adviesraad;

 • d.

  Inclusie: de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Toegankelijkheid maakt onderdeel uit van Inclusie;

 • e.

  Portefeuillehouder: gedeputeerde die binnen Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de Adviesraad in zijn of haar portefeuille heeft;

 • f.

  Regeling: Regeling Adviesraad Inclusie provincie Drenthe 2023;

 • g.

  Toegankelijkheid: alle mensen hebben dezelfde kansen en mogelijkheden om gebruik te maken van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening;

 • h.

  VN-Verdrag Handicap: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006.

 

Artikel 2. Instelling, doel, en beoogd resultaat

 • 1.

  Doel van de Adviesraad is om de stem van Ervaringsdeskundigen te horen en deze inbreng mee te nemen in de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid.

 • 2.

  Met de instelling van de Adviesraad streeft Gedeputeerde Staten naar een inclusieve samenleving waarin alle burgers van de provincie Drenthe optimaal kunnen meedoen in de samenleving.

 • 3.

  Met de Adviesraad geeft Gedeputeerde Staten opvolging aan het VN-Verdrag Handicap.

 • 4.

  Het beoogde resultaat van de Adviesraad is om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid op het gebied van Inclusie, in het bijzonder Toegankelijkheid.

 

Artikel 3. Bevoegdheden en werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid op het gebied van Inclusie, in het bijzonder Toegankelijkheid.

 • 2.

  Op basis van het coalitieakkoord geeft de Adviesraad in zijn werkplan aan Gedeputeerde Staten aan over welke onderwerpen hij wil adviseren.

 • 3.

  De adviezen van de Adviesraad worden schriftelijk ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten doen over besluiten die zij naar aanleiding van adviezen van de Adviesraad nemen, zo spoedig mogelijk mededeling aan de Adviesraad.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten beargumenteert schriftelijk de reden waarom zij al dan niet (een gedeelte van) het advies van de Adviesraad overneemt en verstrekt dit schriftelijk aan de Adviesraad.

 • 6.

  Het advies van de Adviesraad en de reactie van Gedeputeerde Staten worden meegezonden met voorstellen die ter besluitvorming aangeboden worden aan Provinciale Staten.

 • 7.

  Er kan informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen de Adviesraad en Provinciale Staten vanaf het moment dat Provinciale Staten een voorstel behandelt.

 

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit de voorzitter en ten minste zes en maximaal twaalf leden.

 • 2.

  De Adviesraad en Gedeputeerde Staten streven bij de samenstelling van de Adviesraad naar één lid per Drentse gemeente en een zo breed mogelijke afspiegeling van de aandachtsgebieden binnen Inclusie.

 • 3.

  Geen voorzitter of lid van de Adviesraad kunnen zijn:

 • a.

  personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de provincie Drenthe;

 • b.

  bestuurders en werknemers van organisaties die van de provincie Drenthe een subsidie per boekjaar ontvangen;

 • c.

  personen die niet woonachtig zijn in de provincie Drenthe.

 • 4.

  De Adviesraad wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.

 • 5.

  De Adviesraad benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter en secretaris. De voorzitter heeft daarbij een beslissende stem. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

 

Artikel 5. Functioneren Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad werkt als een collegiaal opererend orgaan.

 • 2.

  Binnen de Adviesraad worden werkgroepen gevormd over de te onderscheiden aandachtsgebieden binnen Inclusie. Toegankelijkheid is in ieder geval geborgd onder één werkgroep.

 • 3.

  Voor elk van deze werkgroepen kiest de Adviesraad een werkgroepvoorzitter. Tot een werkgroep kunnen ook niet Adviesraadsleden behoren.

 • 4.

  Om een goede kwaliteit in de Adviesraad na te streven zorgt de Adviesraad in ieder geval jaarlijks voor een zelfevaluatie.

 • 5.

  De Adviesraad stelt nadere regels vast in een huishoudelijk reglement dat openbaar wordt gemaakt.

 

Artikel 6. Benoeming en ontslag

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad worden voor de duur van vier jaar benoemd door Gedeputeerde Staten. De voorzitter en de leden zijn maximaal één keer herbenoembaar voor een nieuwe periode.

 • 2.

  Een na twee termijnen aftredend lid komt eerst dan weer voor een nieuwe benoeming in aanmerking, wanneer na diens aftreden een benoemingstermijn van vier jaren is verstreken.

 • 3.

  De Portefeuillehouder voorziet elk jaar in een voortgangsgesprek om het functioneren van de voorzitter te bespreken.

 • 4.

  De voorzitter houdt elk jaar voortgangsgesprekken om het functioneren van de leden te bespreken.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

 • a.

  door ontslag op schriftelijk verzoek van het lid;

 • b.

  indien niet langer wordt voldaan aan het gestelde in artikel 4, derde lid;

 • c.

  na afloop van de zittingsperiode als bedoeld in artikel 6, eerste lid;

 • d.

  door ontslag, al dan niet op voordracht van de Adviesraad, door Gedeputeerde Staten wegens disfunctioneren van het lid;

 • e.

  door ontbinding van de Adviesraad.

 • 6.

  Een ontslagprocedure als bedoeld in het voorgaande lid, onder d, is met voldoende waarborgen omkleed.

 

Artikel 7. Procedure bij benoeming en herbenoeming

 • 1.

  Vacatures dienen zo snel mogelijk worden ingevuld.

 • 2.

  De Adviesraad is verantwoordelijk voor werving en selectie van de kandidaten. De Adviesraad draagt kandidaat-leden voor benoeming voor aan Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  Bij elke vacature werft de Adviesraad openbaar. De procedure wordt door de Adviesraad vooraf afgestemd met Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 8. Procedure schorsing en ontslag

 • 1.

  De Adviesraad kan besluiten een lid van de Adviesraad voor schorsing of ontslag aan Gedeputeerde Staten voor te dragen, indien hij/zij niet naar behoren functioneert, structurele onenigheid van inzichten toont, er sprake is van onverenigbaarheid van belangen, zijn/haar integriteit in het geding is en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam van de Adviesraad worden geschaad.

 • 2.

  Alvorens een besluit tot voordracht voor ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Adviesraad, buiten aanwezigheid van het lid van de Adviesraad over wiens voordracht voor ontslag wordt besloten, de Adviesraad over het voornemen consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot voordracht voor ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de vicevoorzitter van de Adviesraad, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Adviesraad, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren.

 • 3.

  Vervolgens wordt een besluit tot voordracht voor ontslag niet genomen dan nadat het betreffende lid van de Adviesraad over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.

 • 4.

  Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan slechts genomen worden met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar tenminste de helft van de leden van de Adviesraad aanwezig is.

 • 5.

  Het besluit tot voordracht voor ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het de Adviesraad schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 9. Taken voorzitter, vicevoorzitter en secretaris

 • 1.

  De voorzitter, vicevoorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur en dragen zorg voor de organisatie van de Adviesraad.

 • 2.

  Dagelijks bestuur neemt het initiatief voor de verdeling en voor de uitvoering van de taken van de Adviesraad.

 • 3.

  De voorzitter:

 • a.

  bereidt samen met de secretaris de agenda voor;

 • b.

  is technisch voorzitter bij vergaderingen van de Adviesraad;

 • c.

  vertegenwoordigt de Adviesraad naar buiten toe en onderhoudt contact met de provincie Drenthe;

 • d.

  bewaakt de integraliteit in de adviezen;

 • e.

  ondertekent alle officiële stukken van de Adviesraad, waaronder de adviezen van de Adviesraad;

 • f.

  is iedere vergadering aanwezig, tenzij bijzondere omstandigheden dit niet van hem of haar kunnen vragen;

 • g.

  bevordert consensus en samenwerking binnen de Adviesraad.

 • 4.

  De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 • 5.

  De secretaris heeft als taak het zorgdragen voor ondersteuning van de voorzitter van de Adviesraad, opdat die zijn taak op een goede wijze kan uitvoeren.

 

Artikel 10. Werkplan en verantwoording

De Adviesraad stelt jaarlijks een werkplan op waarin is vastgelegd wat de doelen, beoogde resultaten, werkzaamheden en planning is voor het komend kalenderjaar en deelt dit uiterlijk 15 november voorafgaand aan het komend kalenderjaar met Gedeputeerde Staten. Aan het werkplan voegt de Adviesraad ook een evaluatie over het lopende jaar toe.

 

Artikel 11. Vergaderingen

 • 1.

  De Adviesraad vergadert vier keer per jaar, waarbij wordt gestreefd om dit in fysieke vorm te laten plaatsvinden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur vergadert maximaal 12 keer per jaar.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad kunnen het dagelijks bestuur verzoeken een punt op de agenda te plaatsen.

 • 4.

  Jaarlijks stelt de voorzitter een vergaderschema op voor de vergaderingen zoals genoemd onder lid 1 en 2 op.

 • 5.

  De secretaris belegt in overleg met de voorzitter de vergaderingen en zorgt ervoor dat de agenda en bijbehorende stukken, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen van tevoren online beschikbaar zijn.

 • 6.

  De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar tenzij de Adviesraad anders beslist.

 • 7.

  Besluitvorming vindt uitsluitend ter vergadering plaats.

 • 8.

  Provincie Drenthe draagt zorg voor procesmatige ondersteuning van de Adviesraad.

 

Artikel 12. Besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Een lid van de Adviesraad neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen waarbij hij of zij op enigerlei wijze direct of indirect persoonlijk belang heeft.

 • 3.

  De adviezen komen tot stand met input van alle leden, de voorzitter is eindverantwoordelijk voor de opgemaakte adviezen.

 • 4.

  Adviezen van de Adviesraad worden ondertekend door de voorzitter.

 

Artikel 13. Vergoeding

De voorzitter en de leden van de Adviesraad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de Adviesraad en dagelijks bestuur een vergoeding op grond van artikel 11, eerste lid van de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019.

 

Artikel 14. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin over de uitleg van de Regeling een geschil mocht ontstaan, beslist Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 15. Ontbinding

De Adviesraad kan worden ontbonden bij besluit van Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 16. Slotbepalingen en inwerkingtreding

 • 1.

  De Regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Adviesraad Inclusie provincie Drenthe 2023’.

 • 2.

  De Regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Naar boven