Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en Ontwerp 11e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018

Op 14 maart 2023 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk in Zeeland en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL).

 

De ontwerp planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen en ambitietypen van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijziging van de kaart verdrogingsgevoelige beheertypen, wijziging van de begrenzing Open akker en Dooradering en enkele nieuwe beleidsregels voor onder andere landschapsbeheertypen en verdrogingsgevoelige beheertypen. Verder wordt ook de basistekst van het Natuurbeheerplan geactualiseerd naar landelijk model.

 

Bij de planwijziging wijzigen Gedeputeerde Staten tevens de begrenzing van de aangeduide gebieden in de bijlagen 9, 10, 11 (Natuurnetwerk) en 15 (verdrogingsgevoelige natuurgebieden) van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld.

 

Ter inzage 

De Ontwerp planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot 11e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10, 11 en 15 liggen vanaf 23 maart tot en met 3 mei fysiek ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder digitaal worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijze 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

 

Naar boven