Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond kavelaanvaardingswerken 2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 maart 2023, kenmerk 293988, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 10 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kavelaanvaardingswerken’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 10 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kavelaanvaardingswerken’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op artikel 10.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 10.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend met ingang van 16 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

 

Artikel II  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 10.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 80.000,-.

 

Artikel III  

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 10.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Artikel IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 14 maart 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, secretaris

Naar boven