Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 maart 2023, nummer 289412, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

 • gelet op de artikelen 17.2.4 en 17.3.4 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten:

 

Artikel I  

 • 1.

  Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend met ingang van 17 maart 2023 tot en met 14 juli 2023.

 • 2.

  Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend met ingang van 17 maart 2023 tot en met 14 juli 2023.

Artikel II  

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, eerste lid, bedraagt € 250.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, tweede lid, bedraagt € 800.000,-.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 14 maart 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

L. M. Prevaes, plaatsvervangend secretaris

Naar boven