Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het openstellen van de elektronische weg voor subsidieaanvragen Zeeland in Stroomversnelling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 maart 2023, nr. 289412, houdende het openstellen van de elektronische weg voor het digitaal ondertekenen, indienen en het vervolgens digitaal afhandelen van subsidieaanvragen in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, opgenomen in hoofdstuk 17 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat het in het kader van een betere provinciale dienstverlening wenselijk is om de digitale weg voor het ondertekenen en indienen van aanvragen open te stellen en de daaropvolgende correspondentie van gedeputeerde staten digitaal te ontvangen;

 • overwegende dat het kabinet wil dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid makkelijker online kunnen regelen;

 • overwegende dat daartoe binnenkort de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treedt;

 • overwegende dat er in het kader van het voorgaande de afgelopen periode is gewerkt aan de inrichting van een digitaal loket voor het aanvragen van subsidies;

 • overwegende dat na het uitvoeren van een pilot, waarbij de werking van het digitale loket is getoetst bij één specifiek subsidieproces, het wenselijk is de elektronische weg verder open te stellen;

 • gelet op de artikelen 2:15 en 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op de artikelen 15a, tweede tot en met zesde lid, en 15b van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 • gelet op de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023;

 • gelet op het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten het navolgende:

 

Artikel I  

Gedeputeerde staten besluiten tot:

 • a.

  het openstellen van de elektronische weg, op grond van artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor het indienen van webformulieren voor subsidieaanvragen in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, opgenomen in hoofdstuk 17 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

 • b.

  het digitaal kunnen ondertekenen van webformulieren, op grond van artikel 2.16 Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  het digitaal afhandelen van een ingediend webformulier middels de Persoonlijke Internetpagina ‘Mijn Provincie Zeeland’.

Artikel II  

Gedeputeerde staten stellen daarbij vast de volgende nadere eisen:

 • a.

  een digitale subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling kan alleen ingediend worden via een daarvoor op de provinciale website beschikbaar gesteld formulier. Hiervoor is inloggen middels eHerkenning niveau 3 (Nederlandse organisaties) of eIDAS (overige Europese inwoners en organisaties) vereist;

 • b.

  tijdens de behandeling loopt de communicatie via de Persoonlijke Internetpagina (PIP) ‘Mijn Provincie Zeeland’. Ook het uiteindelijk digitaal ondertekende besluit wordt via de PIP beschikbaar gesteld.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 maart 2023.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 14 maart 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

L. M. Prevaes, plaatsvervangend secretaris

Naar boven