Bodemsanering; evaluatie van de BUS-sanering op de locatie Havenkanaal Assen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 9 januari 2023 een evaluatieverslag hebben ontvangen van de gemeente Assen van de sanering categorie immobiel op locatie Havenkanaal te Assen, gemeente Assen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Het evaluatieverslag ligt van 15 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter inzage bij:

- de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur;

- de gemeente Assen, Noordersingel 33 te Assen, telefoonnummer 14 0592

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer N. Brockman telefoonnummer (0592) 75 4506.

Naar boven