RECTIFICATIE: Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor waterschap Drents Overijsselse Delta, RWZI Echten te Hoogeveen

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 3 juni 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van waterschap Drents Overijsselse Delta, RWZI Echten te Hoogeveen. De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting van een groengasinstallatie en aanpassingen aan de slibverwerkingslijn aan Nijstad 7 te Hoogeveen.

 

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 10 maart 2023:

- bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

Zienswijzen

Vanaf 10 maart 2023 tot en met 20 april 2023 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

 

Naar boven