Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering – Lange Drift 4, 8438 SE Wateren

Gedeputeerde Staten van Drenthe leggen een ontwerpbesluit ter inzage omdat zij voornemens zijn om een vergunning, op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming, te weigeren (omdat deze niet nodig is) voor:

Het in werking hebben en wijzigen van een paardenhouderij, Lange Drift 4, 8438 SE Wateren.

U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken.

Eenieder kan tot en met zes weken vanaf publicatiedatum schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen.

Als u binnen de gestelde termijn mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u daarvoor tijdig een verzoek in te dienen bij vth@drenthe.nl of telefonisch contact op te nemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Naar boven