Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen en in gebruik nemen van PGS 15 brandveiligheidskast, Herbert H. Dowweg 5 in Hoek

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend

 

Bedrijf : DOW Benelux B.V.

Locatie : Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen en in gebruik nemen van een PGS 15 brandveiligheidskast

Aanvraagdatum : 9 december 2022

Besluitdatum : 6 maart 2023

Bekendmaking : 6 maart 2023

Olo nummer : 7453279

Zaaknummer : 1866328

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1866328 en het Olo nummer: 7453279.

 

Naar boven