Provincie Zeeland – Instemming met Bodemverontreiniging/saneringsplan Anthony Fokkerstraat 100 in Goes

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een melding ontvangen met het verzoek vast te stellen of de bodemverontreiniging op de locatie Anthony Fokkerstraat 100 in Goes:

 

  • 1.

    een geval van ernstige bodemverontreiniging is

  • 2.

    de sanering hiervan eventueel spoedeisend is en

  • 3.

    in te stemmen met het saneringsplan

 

Wij hebben besloten een beschikking Wet bodembescherming te nemen met betrekking tot de locatie Anthony Fokkerstraat 100 in Goes en bepaald dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is en in te stemmen met het ingediende saneringsplan.

 

De definitieve beschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen van 15 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00-16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren en bij de gemeente Goes.

 

Tot en met 26 april 2023 kunnen belanghebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover

betreft de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 

De vergunning treedt op 27 april 2023 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).

 

Kenmerk: B-BSES220025

 

Naar boven