Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor in gebruik nemen installatie om polymeren op te lossen, fase 1, Herbert H. Dowweg 5 in Hoek

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : DOW Benelux B.V.

Locatie : Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het in gebruik nemen van een installatie om polymeren op te lossen, fase 1

Aanvraagdatum : 6 december 2022

Besluitdatum : 6 maart 2023

Bekendmaking : 7 maart 2023

Olo nummer : 7440833

Zaaknummer : 1852614

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1852614 en het Olo nummer: 7440833.

 

Naar boven