Provincie Zeeland - Instemming Evaluatieverslag bodemsanering Singel van Dishoeckstraat in Vlissingen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een evaluatieverslag ontvangen over de sanering van de bodemverontreiniging op de locatie Singel van Dishoeckstraat in Vlissingen.

 

Gedeputeerde Staten hebben besloten beschikking te nemen en hebben vastgesteld dat:

 

  • 1.

    Met het evaluatieverslag kan worden ingestemd.

  • 2.

    Dat spraken is van een nazorglocatie met gebruiksbeperkingen.

     

De beschikking is verleend volgens de Wet bodembescherming.

 

De beschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen van 15 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00-16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren en bij de gemeente Vlissingen.

 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

In het beroepschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beroep-instellen

 

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 36, lid 1 van de Wet op de Raad van State). U richt het verzoek aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 20.3 van de Wet milieubeheer treedt deze beschikking in werking nadat de termijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift is verlopen. Tenzij iemand een verzoek om schorsing of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt dit besluit in werking, nadat de Voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

 

Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, kunt u contact opnemen met R. de Nooijer (tel. 06-51201807 / 0115 - 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De beschikking is geregistreerd onder kenmerk: B-BSEV220036

Naar boven