Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor PreZero Recycling Services Noord B.V. in Emmen

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 26 augustus 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van PreZero Recycling Services Noord B.V., Vasco da Gamastraat 22 in Emmen. De aanvraag betreft het wijzigen van de lozingsnormen voor onopgeloste delen.

 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

 

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 15 maart 2023:

- bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

 

Zienswijzen

Vanaf 15 maart 2023 tot en met 25 april 2023 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer: 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht. Via onze website kunt u digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen.

 

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

 

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst via telefoonnummer: 0800-9102.

 

Naar boven