Provincie Zeeland - Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor bouwrijp maken agrarisch gebied en slopen van een boerderij bij de Trekdijk in Nieuw en Sint Joosland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken 15 maart 2023 bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 3.1 en 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing te verlenen aan gemeente Middelburg voor het vernietigen van verblijfplaatsen van haas, konijn, wezel, hermelijn, bunzing, steenmarter, huismus en kerkuil als gevolg van bouwrijp maken van agrarisch gebied en het slopen van een boerderij voor bedrijventerrein de Trekdijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer 129072 van de ontheffing te vermelden.

 

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging worden alle belanghebbenden (inclusief ontheffinghouder) in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij het Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wanneer wij binnen de door ons gestelde termijn niets hebben vernomen gaan wij ervan uit dat de noodzaak om van deze gelegenheid gebruik te maken bij geen van de belanghebbenden aanwezig is.

 

Naar boven