Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023 vast te stellen.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 7 maart 2023

Kenmerk 4.13/2023000337

 

Uitgegeven: 14 maart 2023

 

Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • -

  EK Wegwielrennen: Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023;

 • -

  Kunstwerk: een kunstzinnige uiting in materiële vorm.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van tijdelijke kunstwerken die Drenthe promoten en/of positief presenteren tijdens het EK Wegwielrennen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor tijdelijke kunstwerken die Drenthe promoten en/of positief presenteren langs of in nabijheid van de route van het EK Wegwielrennen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een natuurlijk persoon die woonachtig is in de provincie Drenthe; of

 • b.

  een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid dat gevestigd is in de provincie Drenthe; of

 • c.

  een rechtspersoon die gevestigd is in de provincie Drenthe en waarvan de statutaire zetel zich in de provincie Drenthe bevindt.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in de periode van 1 april 2023 tot en met 15 juni 2023.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de kunstwerken discriminerend, polariserend of onzedelijk zijn;

 • b.

  de kunstwerken van commerciële aard zijn;

 • c.

  de kunstwerken refereren aan drugs, roken of alcoholgebruik;

 • d.

  de kunstwerken hinderlijk zijn voor het EK Wegwielrennen, de verkeersveiligheid of de fysieke leefomgeving;

 • e.

  de kunstwerken plaatsvinden in een besloten setting en daardoor niet waar te nemen zijn voor een breed publiek;

 • f.

  de aanvrager subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregeling;

 • g.

  voor het project subsidie is verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt, in aanvulling op artikel 1.12 van de Asv, voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de inhoud en uitvoering van het kunstwerk is aansprekend en zichtbaar voor een breed publiek;

 • b.

  het kunstwerk draagt op een positieve manier bij aan de promotie van Drenthe;

 • c.

  het kunstwerk is voldoende zichtbaar en herkenbaar als aansprekende en feestelijke uiting in de periode van 20 september 2023 tot en met 24 september 2023;

 • d.

  de locatie van het kunstwerk bevindt zich langs of in de nabijheid van de route van het EK Wegwielrennen;

 • e.

  de aanvrager heeft toestemming van de eigenaar van de locatie voor het gebruikmaken van de locatie.

Artikel 9 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  De kunstwerken worden niet eerder dan 14 september 2023 op locatie gerealiseerd en worden uiterlijk 1 oktober 2023 verwijderd.

 • 2.

  De kunstwerken zijn gedurende de periode van 20 september tot en met 24 september 2023 zichtbaar voor breed publiek.

 • 3.

  Indien van toepassing draagt de subsidieontvanger zorg voor de benodigde vergunningen, ontheffingen of verplichte meldingen.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarde

Indien er voor de uitvoering van het project een vergunning of ontheffing benodigd is, maar nog niet verkregen is, wordt de subsidie verstrekt onder de ontbindende voorwaarde dat de vereiste vergunning of ontheffing niet verkregen wordt.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten betreffen uitsluitend de kosten voor het materiaal en de locatie voor de realisatie van het tijdelijke kunstwerk. De kosten zijn noodzakelijk voor en rechtstreeks toe te rekenen aan de realisatie van het tijdelijke kunstwerk.

Artikel 12 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 2.500,-- per aanvraag.

Artikel 13 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum en tijdstip van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag en tijdstip zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 14 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 40.000,--.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en vervalt van rechtswege op 16 juni 2023.

Artikel 16 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die voor 16 juni 2023 zijn aangevraagd op grond van deze regeling.

Naar boven