Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 Noorderzijlvest

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikelen 1.3, 1.4 en 1.5 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Subsidieregeling DAW 2022;

 

overwegende dat de landbouwsector gestimuleerd wordt tot investeringen die bijdragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, aan het herstel van de natuurlijke toestand van watersystemen, aan het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding en aan het voorkomen en/of beperken van watertekorten;

 

BESLUITEN:

 

het Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 Noorderzijlvest vast te stellen.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 7 maart 2023

Kenmerk 4.5/2023000307

 

Uitgegeven: 13 maart 2023

 

Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 Noorderzijlvest

 

Artikel 1 Openstelling en openstellingsgebied

 

 • 1.

  De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen (zie toelichting 'wettelijk en bovenwettelijk').

 • 2.

  Deze openstelling geldt voor het werkgebied van het waterschap Noorderzijlvest, dat is aangegeven op de kaart in bijlage 1, behorende bij dit openstellingsbesluit.

 • 3.

  De openstelling richt zich op het stimuleren van maatregelen voor het verbeteren van de bodem- en de waterkwaliteit.

Artikel 2 Subsidieplafond

 

Het totale subsidieplafond bedraagt € 314.000,--, bestaande uit waterschapsmiddelen en provinciale middelen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 

Subsidie kan worden aangevraagd voor alle in artikel 3 van de Subsidieregeling DAW 2022 genoemde activiteiten.

Artikel 4 Doelgroep

 

Subsidie wordt verstrekt aan de in artikel 4 van de Subsidieregeling DAW 2022 genoemde doelgroepen, met uitzondering van de onderdelen b, d, e, g en h.

Artikel 5 Aanvraag

 

In aanvulling op artikel 6 van de Subsidieregeling DAW 2022 consulteren Gedeputeerde Staten het waterschap Noorderzijlvest bij de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 6 Aanvraagperiode

 

Een aanvraag kan worden ingediend van 15 maart 2023 tot en met 15 april 2023.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 

 • 1.

  De volgende in artikel 9 van de Subsidieregeling DAW 2022 genoemde kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   subsidiabele kosten als genoemd in het tweede en zesde lid, mits deze kosten tenminste 66% van de totale subsidie bedragen;

  • b.

   subsidiabele kosten als genoemd in het eerste, derde, vierde en vijfde lid.

 • 2.

  Gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige subsidieverstrekking kan, indien bij de uitvoering blijkt dat de in het eerste lid genoemde percentage van 66% niet gehandhaafd kan worden, in overleg met de subsidieverstrekker hiervan af geweken worden indien dit naar hun oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Deelnemers

 

Het minimale aantal deelnemers per project is tien.

Artikel 9 Overgangsrecht

 

Dit besluit blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van dit besluit en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van dit besluit.

Artikel 10 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad en vervalt op de dag dat de Subsidieregeling DAW 2022 vervalt.

 

 

Toelichting

 

Wettelijk en bovenwettelijk

Onder 'wettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verplicht zijn volgens geldende Unie-normen of nationale normen of op korte termijn verplicht worden gesteld. Wettelijke activiteiten zijn uitgesloten van subsidie.

Onder 'bovenwettelijk' worden hier activiteiten verstaan die verder gaan dan de geldende of op korte termijn ingevoerde Unie-normen of nationale normen. Voor bovenwettelijke activiteiten kunt u mogelijk subsidie ontvangen.

 

Deelnemer

Een deelnemer is in dezen een persoon of bedrijf die/dat als onderdeel van het subsidieproject minimaal fysieke maatregelen treft ten behoeve van de waterkwaliteit of waterbeschikbaarheid.

 

Subsidiabele activiteiten

Dit openstellingsbesluit heeft met name betrekking op projecten of activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de in artikel 2 van de Subsidieregeling DAW 2022 genoemde doelen

 

Subsidiehoogte

In de Subsidieregeling DAW 2022 is nadrukkelijk gekeken naar de staatssteun aspecten. In verband hiermee is een koppeling gemaakt met de Landbouwvrijstellingsverordening (Lvv). In deze verordening zijn de maximale steunpercentages opgenomen die verstrekt mogen worden aan landbouwers, zonder dat er sprake is van staatssteun. In dit openstellingsbesluitzijn subsidie-/steunpercentages per activiteit weergegeven.

 

Subsidiabel/subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de ingediende begroting. In de begroting moeten de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van het project onderbouwd worden. Niet alle kosten komen automatisch in aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om de activiteiten in het project uit te voeren en dat de kosten rechtstreeks verbonden zijn met deze activiteiten

 

Aanvraag

Bij het indienen van een subsidieaanvraag worden de formats van de provincie Drenthe (zie website provincie Drenthe https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket) gebruikt. Deze formats moeten verplicht ingevuld worden voordat de subsidieaanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien van toepassing moeten ook de modellen aangaande samenwerking en de machtigingsovereenkomsten ingevuld en ingediend worden.

 

 

 

Bijlage 1, behorende bij het Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 Noorderzijlvest: Kaart begrenzing openstellingsbesluit

 

Naar boven