Bodemsanering; locatie Stortplaats Alteveer 115 Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, evaluatieverslag

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij, in het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe, instemmen met het evaluatierapport betreffende locatie Stortplaats Alteveer 115 Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Van 15 maart 2023 tot en met 26 april 2023 liggen het besluit en de hieraan ten grondslag liggende stukken ter inzage bij:

de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur;

de gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen, telefoonnummer 14 0528.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 75 4568.

Naar boven