Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 28 februari 2023, kenmerk 273639, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gedeputeerde Staten van Limburg:

 

Gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.;

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 te wijzigen in verband met enkele technische wijzigingen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

 

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1.6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel g komt te luiden:

  • g.

   het project geeft voldoende en realistisch inzicht in het economisch perspectief van het te ontwikkelen innovatief product, innovatief productieproces of de innovatieve dienst;

 • 2.

  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h.

   het project geeft voldoende en realistisch inzicht in de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen innovatief product, innovatief productieproces of de innovatieve dienst.

B.

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid, wordt “2013 en 2017” vervangen door: “2023”.

 • 2.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6.

   Artikel 1.3.3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijft buiten toepassing.

C.

In artikel 1.8, artikel 1.13, eerste lid, artikel 1.14, derde lid, artikel 1.17, artikel 2.8, artikel 2.14, eerste lid, artikel 2.15, tweede lid, en artikel 2.19, tweede, derde en vierde lid, wordt “2013 en 2017” vervangen door: “2023”.

 

D.

In artikel 1.9, tweede lid, wordt “2013 en 2017” vervangen door: “2023” en wordt “12 april 2022, vanaf 09.00 uur tot en met 9 september 2022, tot 17.00 uur” vervangen door: “4 april 2023, vanaf 09.00 uur tot en met 12 september 2023, tot 17.00 uur”.

 

E.

Artikel 1.11 komt te luiden:

 

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000.

 • 2.

  Voor het verrichten van haalbaarheidsstudie bedraagt de subsidie 40 % van de subsidiabele kosten.

 • 3.

  Voor het verrichten van activiteiten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling bedraagt de subsidie 35 % van de subsidiabele kosten.

F.

In artikel 2.1 wordt het volgende begrip in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

verbonden partijen: marktpartijen die economisch, organisatorisch, financieel of juridisch verbonden zijn en waarbij sprake kan zijn van beïnvloeding van de ene partij door de andere partij;

 

G.

Artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:

 • g.

  deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn geen verbonden partijen overeenkomstig de criteria van bijlage 2;

H.

Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid, wordt “2013 en 2017” vervangen door: “2023”.

 • 2.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6.

   Artikel 1.3.3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijft buiten toepassing.

I.

In artikel 2.9, tweede lid, wordt “2013 en 2017” vervangen door: “2023” en wordt “1 juni 2022, vanaf 09.00 uur tot en met 13 september 2022, tot 17.00 uur” vervangen door: “6 juni 2023, vanaf 09.00 uur tot en met 12 september 2023, tot 17.00 uur”.

 

J.

Na bijlage 1 behorende bij de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 wordt bijlage 1 behorende bij deze regeling toegevoegd.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

28 februari 2023,

 

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

de voorzitter, drs. J.M.M. Polman

de secretaris, drs. L.M.L.M. Prevaes

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, mr. I.R. Adema

de secretaris, drs. P.J. Buijtels

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

de voorzitter, E.G.M. Roemer

de secretaris, Mr. P.M. Díez

 

Bijlage 1 behorende bij artikel I, onder J, van de Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

 

Bijlage 2 bij de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

 

Verbonden partijen

Er zijn vier manieren waarop partijen, waaronder bijvoorbeeld leverancier en ontvanger of leveranciers onderling, met elkaar verbonden kunnen zijn: organisatorisch, economisch, financieel en op basis van juridische grondslagen. Voor elke van deze vorm van verbondenheid volgt hier een definitie.

 

 • 1.

  Organisatorische verbondenheid:

  De feitelijke leiding is in handen van dezelfde persoon of groep van personen:

  • a.

   Er is sprake van een als eenheid functionerende leiding, of

  • b.

   de leiding van het ene onderdeel is feitelijk ondergeschikt aan de leiding van het andere onderdeel.

 • Voor ‘persoon’ kan hier ook ‘rechtspersoon’ worden gelezen.

 

 • 2.

  Economische verbondenheid:

  • a.

   Er is sprake van een, in hoofdzaak, zelfde economisch doel, zoals bediening van dezelfde klantenkring of

  • b.

   het ene onderdeel verricht haar activiteiten in hoofdzaak ten behoeve van het andere onderdeel.

    

 • 3.

  Financiële verbondenheid:

  Er is van (financiële) verbondenheid als de ene rechtspersoon meer dan 50% van de aandelen én meer dan 50% van de zeggenschap in handen heeft van de andere rechtspersoon. Ook een grote financiële afhankelijkheid kan duiden op financiële verbondenheid.

 

 • 4.

  Juridische verbondenheid

  Aan het Burgerlijk Wetboek (BW) is voor de implementatie van Richtlijn 2006/46/EG in de Nederlandse wet, in 2008, in verband met verbonden partijen aan artikel 2:381 BW een nieuw, derde lid toegevoegd. Het BW definieert niet, ook niet in artikel 381 lid 3, wat een verbonden partij is. Uit de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Uitvoeringswet flexibilisering BV-recht blijkt dat moet worden uitgegaan van de definitie in de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards en International Accounting Standards Board. Dit begrip moet dus worden uitgelegd aan de hand van de definitie zoals die is opgenomen in alinea 9 van International Accounting Standard 24. Deze International Accounting Standard richtlijn is ook verwoord in Controle en Overige Standaarden nummer 550.

 

Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

 

IAS 24.9 Verbonden partij

 • 1.

  Een partij is met een entiteit verbonden indien:

  • a.

   de partij, direct of indirect via een of meer tussenpersonen:

   • (i).

    zeggenschap uitoefent over de entiteit, onder zeggenschap staat van de entiteit, of gezamenlijk met de entiteit onder zeggenschap staat van een derde (waaronder moedermaatschappijen, dochter- en zusterondernemingen);

   • (ii)

    een belang heeft in de entiteit die de partij een invloed van betekenis geeft over de entiteit; of

   • (iii)

    gezamenlijke zeggenschap uitoefent over de entiteit;

  • b.

   de partij een geassocieerde deelneming is van een entiteit (zoals gedefinieerd in IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen);

  • c.

   de partij een joint venture is waarin de entiteit een deelnemer is (zie IAS 31 Belangen in joint ventures);

  • d.

   de partij behoort tot de managers die sleutelposities innemen in de entiteit of haar moedermaatschappij;

  • e.

   de partij een nauwe verwant is van een natuurlijke persoon naar wie onder (a) of (d) wordt verwezen;

  • f.

   de partij een entiteit is waarover zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis wordt uitgeoefend, of waarvoor belangrijk stemrecht, hetzij op directe of indirecte wijze, in een dergelijke entiteit berust op natuurlijke personen naar wie onder (d) of (e) wordt verwezen; of

  • g.

   de partij een regeling inzake vergoedingen na uitdiensttreding van de entiteit is, of van enige andere entiteit die een verbonden partij is van die entiteit.

IAS 28.2

Een geassocieerde deelneming is een entiteit, met inbegrip van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid zoals een personenvennootschap, waarin de investeerder invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming of belang in een joint venture is.

 

IAS 31.3

Een joint venture is een contractuele overeenkomst waarbij twee of meer partijen een economische activiteit aangaan waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben.

 

Toelichting behorende bij de Tweede wijziging Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

 

Artikelsgewijs

Artikel I (Wijziging Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025)

 

Onder E

Artikel 1.11

Met deze wijziging is geborgd dat de steunintensiteit voor het verrichten van activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling niet hoger is dan de maximaal toegestane steunintensiteit uit artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

 

Onder F en G

Artikel 2.1, artikel 2.6, eerste lid, onder g

Artikel 2.6, eerste lid, onder g, bepaalde oorspronkelijk dat deelnemers aan een samenwerkingsverband niet anderszins met elkaar zijn verbonden dan in het samenwerkingsverband. Bij de uitleg van deze bepaling werd aangesloten bij de definitie van verbonden ondernemingen uit artikel 3 van bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Hierdoor voldeden bijvoorbeeld twee partijen waarbij de een vijftig procent van de aandelen van de ander houdt aan dit vereiste.

 

Dit laatste wordt niet beoogd met de Subsidieregeling die mede is bedoeld om samenwerking binnen het MKB te stimuleren. Daarom zijn artikel 1.1 en 2.6 van de Subsidieregeling gewijzigd in die zin dat deelnemers aan het samenwerkingsverband geen verbonden partijen mogen zijn.

 

Bij verbonden partijen gaat het om marktpartijen die economisch, organisatorisch, financieel of juridisch verbonden zijn en waarbij sprake kan zijn van beïnvloeding van de ene partij door de andere partij. In bijlage 2 zijn deze criteria uitgewerkt.

 

 

28 februari 2023,

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

de voorzitter, drs. J.M.M. Polman

de secretaris, drs. L.M.L.M. Prevaes

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, mr. I.R. Adema

de secretaris, drs. P.J. Buijtels

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

de voorzitter, E.G.M. Roemer

de secretaris, Mr. P.M. Díez

Naar boven