Provincie Zeeland - Verlening vergunning Wet natuurbescherming voor realiseren en in werking hebben van logistiek centrum, Westkade 20 in Sas van Gent

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op 8 maart 2023 bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning te verlenen aan Panattoni Dutch Development Coöperatie U.A. voor het realiseren en in werking hebben van een logistiek centrum op de locatie Westkade 20 te Sas van Gent, gelegen in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied Canisvliet.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer 171215 van de vergunning te vermelden.

 

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging worden alle belanghebbenden (inclusief vergunninghouder) in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij het Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wanneer wij binnen de door ons gestelde termijn geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat de noodzaak om van deze gelegenheid gebruik te maken bij geen van de belanghebbenden aanwezig is.

 

Naar boven