Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor opslag van strooizout op het terrein, Industrieweg 10 in Sluiskil

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend

 

Bedrijf : Yara Sluiskil B.V.

Locatie : Industrieweg 10, 4541 HJ te Sluiskil

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : De opslag van strooizout op het terrein

Aanvraagdatum : 16 januari 2023

Besluitdatum : 23 februari 2023

Bekendmaking : 23 februari 2023

Olo nummer : 7473775

Zaaknummer : 1969462

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1969462 en het Olo nummer: 7473775.

 

Naar boven