Provincie Zeeland - Verlening definitieve vergunning Ontgrondingenwet voor realisatie van waterpartijen voor gebiedsontwikkeling Noorderpolder II in Zierikzee

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de door Gebiedsontwikkeling Noorderpolder C.V. aangevraagde vergunning verleend met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

 

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de realisatie van waterpartijen voor de gebiedsontwikkleing Noorderpolder II in Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland.

 

De aanvraag en de overige stukken liggen van 8 maart 2023 tot en met 19 arpil 2023 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland

     

Tot en met 19 april 2023 kunnen belanghebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover betreft de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 

In het beroepschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beroep-instellen

 

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 36, lid 1 van de Wet op de Raad van State). U richt het verzoek aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

De vergunning treedt op 20 april 2023 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).

 

Kenmerk: B-OGV220007

Naar boven