Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 28 februari 2023, kenmerk 275189, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 24 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor planvorming ten behoeve van toekomstbestendige bedrijven terreinen (Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming)' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van hoofdstuk 24 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor planvorming ten behoeve van toekomstbestendige bedrijventerreinen (Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming)’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 24.6, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 24.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend met ingang van 3 maart 2023 tot en met 31 oktober 2023.

 

Artikel II  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 24.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt €500.000.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 maart 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 28 februari 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, secretaris

Naar boven