Eerste wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 te wijzigen in verband met enkele technische en inhoudelijke wijzigingen;

 

Besluiten:

Artikel I

De Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

 • 2.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid, onder d, wordt de subsidie niet geweigerd indien:

   • a.

    de aanvrager in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen; en

   • b.

    de subsidiabele kosten meer bedroegen dan € 24.999.

B.

 

Artikel 9 komt te luiden:

 

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000;

  • b.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000, en 100% van de bovenliggende subsidiabele kosten tot een maximum van € 175.000.

 • 2.

  Indien de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, onder a of b, in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling terwijl de subsidiabele kosten voor het project meer bedroegen dan € 24.999, wordt de maximaal te verstrekken subsidie van € 200.000 verminderd met de eerder verstrekte subsidie.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021.

Den Haag, 10 januari 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij de Eerste wijziging van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021

Artikel I Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021

 

Onder A (artikel 9)

 

Eerste lid

De opruimkosten van drugsafval omvatten, kort samengevat, de afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, daardoor verontreinigt oppervlaktewater en bodemsanering.

Particulieren (plus Staatsbosbeheer) kregen de opruimkosten volledig vergoed tot een bedrag van maximaal € 25.000. Gemeenten, provincies en waterschappen kregen de helft van de kosten vergoed, dit tot een bedrag van € 25.000. Voor de meeste dumpingen voldeed deze regeling. Soms zijn de opruimkosten echter hoger dan € 25.000. Om schrijnende situaties te voorkomen, verruimt het kabinet de vergoeding van opruimkosten.

 

Private partijen kunnen daardoor na deze wijziging hun opruimkosten volledig vergoed krijgen tot een maximumbedrag van € 200.000. Decentrale overheden krijgen de opruimkosten tot € 50.000 voor 50 % vergoed. Opruimkosten die daarbovenop komen, worden tot aan € 175.000 volledig vergoed. Het maximumbedrag voor decentrale overheden is daardoor eveneens € 200.000: 50% van € 50.000 = € 25.000 + € 175.000.

 

Tweede lid

Met deze wijziging worden ongewenste situaties tegengegaan die zich eerder konden voordoen wanneer de kosten hoger waren dan de maximale vergoeding van € 24.999. Te denken valt aan de situatie dat een particulier daardoor een hoge rekening uit eigen zak moest betalen. Daarom wordt het voor aanvragers die eerder de maximale vergoeding ontvingen nu mogelijk om een aanvraag in te dienen zodat zij alsnog een subsidie kunnen ontvangen voor de kosten die zij eerder niet gesubsidieerd konden krijgen. De totale subsidie voor het project bedraagt, net als voor aanvragen onder het eerste lid, maximaal € 200.000. Bij een aanvraag op basis van het tweede lid gaat het om € 24.999 aan eerder verstrekte subsidie, plus € 175.001 via een nieuwe aanvraag. Om dit te waarborgen, bevat het tweede lid de bepaling dat de maximale subsidie van € 200.000 wordt verminderd met de eerdere subsidie.

Voor drugsdumpingen waarbij de opruimkosten het plafond van deze subsidieregeling overstijgen, geldt dat dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de kosten van deze saneringen financiert. Deze zogenaamde megadumpingen vragen om een oplossing buiten de subsidieregeling om.

 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

de voorzitter

drs. J. Smit

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen

 

 

Naar boven