Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en Milieueffectrapportage

Op 21 februari hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken is een uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie. Het programma geeft inzicht in hoeveel woningen er waar kunnen worden gebouwd en hoeveel ruimte er is voor bedrijventerreinen. Ook maakt het programma nieuwe uitbreidingslocaties voor wonen en werken in de provincie mogelijk. Het programma wordt elke 1,5 jaar geactualiseerd en aangevuld met nieuwe locaties als dat nodig is. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat eenieder daarop kan reageren. Medio 2023 zullen Gedeputeerde Staten de definitieve versie van het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 vaststellen.

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

Het Provinciaal Programma Wonen en Werken is een uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie. De provincie maakt het samen met gemeenten en regio's, op basis van vooraf door Provinciale Staten vastgestelde uitgangspunten. Er wordt gekeken waar nog ruimte is voor nieuwe woon- en werklocaties. Het uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk binnenstedelijk en alleen buitenstedelijk waar dat kan volgens de het provinciaal beleid.

Nieuwe locaties moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening, onder andere op het gebied van bodem, water en natuur. Ook willen we met deze nieuwe woonlocaties inzetten op voldoende betaalbare woningen, die ook duurzaam zijn. Bij werklocaties wordt ingezet op efficiënt ruimtegebruik, duurzaamheid en duurzame mobiliteit. Gemeenten zullen straks bij de uitwerking van de plannen en het bestemmingsplan moeten laten zien dat ze aan deze voorwaarden daadwerkelijk voldoen.

Milieueffectrapport

Voor het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken is een milieueffectrapport gemaakt (PlanMER). Hierin worden de milieu- en leefomgevingseffecten van het programma beoordeeld. Doel is om de (milieu)effecten inzichtelijk te hebben ter ondersteuning van de besluitvorming over het programma. Hiermee kunnen milieubelangen volwaardig worden meegewogen. Een zogenaamde ‘passende beoordeling’ maakt onderdeel uit van het PlanMER. Hiermee worden de risico’s op significante gevolgen op de instandhoudingsdoelen c.q. de kans op aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-netwerk in beeld gebracht. Het milieueffectrapport is ter advisering aangeboden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.).

Terinzagelegging

Het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en het bijbehorende milieueffectrapport liggen vanaf woensdag 1 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023 ter inzage. Als u de papieren versie op het provinciehuis Utrecht wilt komen inzien kunt u hier een afspraak voor maken via programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl 

Digitaal inzien van de documenten

U kunt het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en het bijbehorende milieueffectrapport inzien als PDF via www.provincie-utrecht.nl/terinzage 

Zienswijzen en opmerkingen

Vanaf woensdag 1 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023 kan eenieder bij Gedeputeerde Staten zienswijzen indienen op de documenten die ter inzage liggen. Dit kan op verschillende manieren:

1. online via een ‘zienswijze-formulier’

Het zienswijze-formulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Dit formulier kunt u gebruiken voor het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 en het bijbehorende milieueffectrapport.

2. digitaal via e-mail

Stuur uw zienswijze aan: programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

3. schriftelijk via een brief

Richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023, mw. L. Overweg, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

4. mondeling op de hoorzitting

Voor degenen die niet digitaal of schriftelijk kunnen reageren, bestaat de mogelijkheid om dit mondeling te doen. U kunt hierbij niet in gesprek gaan met Gedeputeerde Staten. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u mailen naar programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl of telefonisch op 06-11568108.

Wij verzoeken u de zienswijze(n) zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Wilt u ook aangeven welk(e) document, hoofdstuk(ken), onderwerp(en) het betreft. Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijze.

Vervolg

Alle zienswijzen worden met een reactie van de provincie opgenomen in een Nota van Beantwoording. Gedeputeerde Staten betrekken de Nota van Beantwoording bij de besluitvorming over het definitieve provinciaal programma. Deze besluitvorming is gepland medio 2023. De indieners van zienswijzen ontvangen daarvan bericht.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via mailto:programmawonenwerken@provincieutrecht.nl

Naar boven