Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024 - wijziging

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 21 februari 2023, nr. A.11, team Milieu, dossiernummer K21433 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van 21 februari 2023 tot wijziging van de regels omtrent de subsidiering van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024) in verband met enkele technische en inhoudelijke wijzigingen (Eerste wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024).

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;

 

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en gelet op de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024 te wijzigen in verband met enkele technische en inhoudelijke wijzigingen (Eerste wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024);

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024

De Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

 • 2.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid, onder d, wordt de subsidie niet geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen; en

  • b.

   de subsidiabele kosten meer bedroegen dan € 24.999.

B.

 

Artikel 9 komt te luiden:

 

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast op:

 • a.

  € 43.243 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder a;

 • b.

  € 43.500 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder b;

 • c.

  € 43.500 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder c;

 • d.

  € 218.601 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder d;

 • e.

  € 50.000 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder e.

C.

 

Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000;

  • b.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000, en 100% van de bovenliggende subsidiabele kosten tot een maximum van € 175.000.

 • 2.

  indien de aanvrager als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling terwijl de subsidiabele kosten voor het project meer bedroegen dan € 24.999, wordt de maximaal te verstrekken subsidie van € 200.000 verminderd met de eerder verstrekte subsidie.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Groningen, 21 februari 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de Eerste wijziging van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024

Algemeen

Voor drugsdumpingen waarbij de opruimkosten het plafond van deze subsidieregeling overstijgen, geldt dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de kosten van deze saneringen financiert. Deze zogenaamde megadumpingen vragen om een oplossing buiten de subsidieregeling om.

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024

 

Onder B (artikel 9)

 

Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is verhoogd om gemaakte opruimkosten alsnog aanvullend te kunnen vergoeden. Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 is verhoogd tot het aanbevolen plafond.

 

Onder C (artikel 10)

 

Eerste lid

De opruimkosten van drugsafval omvatten, kort samengevat, de afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, daardoor verontreinigd oppervlaktewater en bodemsanering. Particulieren en Staatsbosbeheer kregen de opruimkosten volledig vergoed tot een bedrag van maximaal € 25.000. Gemeenten, provincies en waterschappen kregen de helft van de kosten vergoed, dit tot een bedrag van € 25.000. Voor de meeste dumpingen voldeed deze regeling. Soms zijn de opruimkosten echter hoger dan € 25.000. Om schrijnende situaties te voorkomen, verruimt het kabinet de vergoeding van opruimkosten .

 

Private partijen kunnen daardoor na deze wijziging hun opruimkosten volledig vergoed krijgen tot een maximumbedrag van € 200.000. Decentrale overheden krijgen de opruimkosten voor 50% vergoed tot een bedrag van € 25.000. Opruimkosten die daarbovenop komen, worden tot € 175.000 volledig vergoed. Het maximumbedrag voor decentrale overheden is daardoor eveneens € 200.000.

 

Voorbeeld

Een gemeente dient een aanvraag in voor een project waarbij de subsidiabele kosten € 210.000 bedragen. De gemeente ontvangt dan 50% subsidie over de eerste € 50.000 aan subsidiabele kosten (subtotaal: € 25.000). De resterende subsidiabele kosten van € 160.000 liggen onder het maximum van € 175.000, en worden voor 100% vergoed (subtotaal: € 160.000). De totale subsidie bedraagt daarmee € 185.000.

 

Tweede lid

Ook aanvragers die eerder de maximale vergoeding ontvingen, kunnen nu een aanvraag indienen zodat zij alsnog een subsidie kunnen ontvangen voor de kosten die zij eerder niet gesubsidieerd konden krijgen. Om te waarborgen dat zij niet méér subsidie ontvangen dan de maximale subsidie van € 200.000, bevat het tweede lid de bepaling dat het subsidiebedrag wordt verminderd met de eerdere subsidie.

 

Gedeputeerde Staten van Groningen,

 

F.J. Paas, voorzitter.

 

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven