Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 te wijzigen in verband met enkele technische en inhoudelijke wijzigingen;

 

BESLUITEN:

 

De wijziging van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 vast te stellen.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 21 februari 2023

Kenmerk 5.1/2023000251

 

 

Uitgegeven: 27 februari 2023

 

Wijziging Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Artikel I

 

A.

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

 • 2.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid, onder d, wordt een subsidie niet geweigerd indien:

   • a.

    aan de aanvrager voor hetzelfde project in 2021 of 2022 subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling en

   • b.

    de subsidiabele kosten meer bedroegen dan € 24.999,--.

 • 3.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3.

   In afwijking van artikel 2.7, eerste lid, onder f, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 wordt een subsidie niet geweigerd indien de te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 1.000,--.

B.

Artikel 9, onderdelen c en d, komen te luiden:

 

c. € 71.624,-- voor de periode genoemd in artikel 8, onder c

d. € 50.000,-- voor de periode, genoemd in artikel 8, onder d

 

C.

Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,--;

  • b.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,-- en 100% van de subsidiabele kosten meer dan € 50.000,-- tot een maximum van € 225.000,--.

   Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 200.000,--.

 • 2.

  Indien aan de aanvrager voor hetzelfde project in 2021 of 2022 subsidie is verstrekt als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdelen a en b, wordt de in 2021 of 2022 verstrekte subsidie in mindering gebracht op het in het eerste lid, onderdeel a of b, bedoelde subsidiebedrag.

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 

 

Toelichting behorende bij de wijziging van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

 

Algemeen

Voor drugsdumpingen waarbij de opruimkosten het plafond van deze subsidieregeling overstijgen, geldt dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de kosten van deze saneringen financiert. Deze zogenaamde megadumpingen vragen om een oplossing buiten de subsidieregeling om.

 

Artikel 10

 

Eerste lid

De opruimkosten van drugsafval omvatten, kort samengevat, de afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, daardoor verontreinigd oppervlaktewater en bodemsanering.

Particulieren (plus Staatsbosbeheer) kregen de opruimkosten volledig vergoed tot een bedrag van maximaal € 25.000,--. Gemeenten, provincies en waterschappen kregen de helft van de kosten vergoed, dit tot een bedrag van € 25.000,--. Voor de meeste dumpingen voldeed deze regeling. Soms zijn de opruimkosten echter hoger dan € 25.000,--. Om schrijnende situaties te voorkomen, verruimt het Kabinet de vergoeding van opruimkosten .

 

Private partijen kunnen daardoor na deze wijziging hun opruimkosten volledig vergoed krijgen tot een maximumbedrag van € 200.000,--.

Decentrale overheden krijgen de opruimkosten tot € 50.000,-- voor 50% vergoed. Opruimkosten die daarbovenop komen, worden tot aan € 175.000,-- volledig vergoed. De totale subsidiabele kosten bedragen daarmee € 225.000,--. Het maximumsubsidiebedrag voor decentrale overheden is daardoor eveneens € 200.000,--.

 

Voorbeeld

Een gemeente dient een aanvraag in voor een project waarbij de subsidiabele kosten € 210.000,-- bedragen. De gemeente ontvangt dan 50% subsidie over de eerste € 50.000,-- aan subsidiabele kosten (subtotaal: € 25.000,--). De resterende subsidiabele kosten van € 160.000,-- liggen onder het maximum van € 175.000, en worden voor 100% vergoed (subtotaal: € 160.000,--). De totale subsidie bedraagt daarmee € 185.000,--.

 

Tweede lid

Ook aanvragers die eerder de maximale vergoeding ontvingen, kunnen nu een aanvraag indienen, zodat zij alsnog een subsidie kunnen ontvangen voor de kosten die zij eerder niet gesubsidieerd konden krijgen. Om te waarborgen dat zij niet méér subsidie ontvangen dan de maximale subsidie van € 200.000,--, bevat het tweede lid de bepaling dat het subsidiebedrag wordt verminderd met de eerdere subsidie.

 

Naar boven