Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 februari 2023, nr. 2023-03, tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015

[Dit wijzigingsbesluit zal vanwege de verschillende data van inwerkingtreding in 2 verschillende publicaties verwerkt worden. In dit Provinciaal blad zullen de wijzigingen van artikel 13, 52, 53, 68 verwerkt worden.]

 

Provinciale Staten van Noord-Holland,

 

Gelezen de voordracht van het Presidium van 19 december 2022;

 

Overwegende dat het wenselijk is het Reglement van Orde op onderdelen te actualiseren

 

Overwegende dat het wenselijk is om het Reglement van Orde naar aanleiding van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur te wijzigen;

 

Gelet op artikel 16 Provinciewet;

 

Besluiten:

ARTIKEL I Actualisatie

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel j door een komma een onderdeel k toegevoegd, luidende:

 

 • k.

  nota van wijziging: een voorstel tot wijziging van een voor een vergadering van Provinciale Staten geagendeerde voordracht en ontwerpbesluit.

B

In artikel 6, negende lid, onderdeel a wordt ‘artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur’ vervangen door: artikel 5.1 van de Wet open overheid.

 

C

In artikel 9, achtste lid, onderdeel a wordt ‘artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur’ vervangen door: artikel 5.1 van de Wet open overheid.

 

D

Artikel 10, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  Voor de toelating van nieuwe leden stelt de voorzitter een commissie in, waarin hij drie leden van Provinciale Staten benoemt, die de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de te benoemen leden en de processen-verbaal van de stembureaus onderzoekt.

E

Aan artikel 22 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

 

 • 5.

  De indiener van een initiatiefvoorstel of discussienota krijgt de gelegenheid dit voorstel ter vergadering toe te lichten buiten de normale spreektijd.

F

Artikel 33, zesde lid, vervalt.

 

G

Na artikel 43 wordt een artikel 43a ingevoegd, luidende:

 

Artikel 43a Nota van wijziging

Gedeputeerde Staten kunnen een nota van wijziging indienen.

 

H

In artikel 46, tweede lid, wordt ’13.00’ vervangen door: 12.00.

 

I

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  In het eerste lid wordt ‘tenminste twee werkdagen voor de aanvang van de vergadering’ vervangen door: de vrijdag voorafgaand aan de vergadering, vóór 12.00 uur;

 • b.

  Het zesde lid komt te luiden:

  • 6.

   Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

 • c.

  Het zevende lid vervalt.

J

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Het negende lid komt te luiden:

  • 9.

   Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

 • b.

  Het tiende en elfde lid vervallen.

K

In artikel 52, eerste lid, wordt ‘artikel 12, derde lid’ vervangen door: artikel 13, derde lid.

 

L

In artikel 53, tweede lid, wordt ‘artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur’ vervangen door: artikel 5.1 van de Wet open overheid.

 

M

Artikel 61, derde lid, komt te luiden:

 

 • 3.

  Iedere fractievoorzitter kan voor een Statencommissie twee personen als duocommissielid voordragen die bij de vorige Statenverkiezingen wel verkiesbaar waren voor diezelfde fractie, maar niet in Provinciale Staten zijn gekozen. Voor het overige bestaan commissies uit Statenleden.

N

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Het vierde lid komt te luiden:

  • 4.

   Een commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. De fractievoorzitter doet daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van Provinciale Staten.

 • b.

  Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5.

   De commissievoorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Daarvan wordt schriftelijk mededeling gedaan de voorzitter van Provinciale Staten. Het ontslag gaat in zodra een opvolger is benoemd.

O

Na artikel 68 wordt een artikel 68a ingevoegd, luidende:

 

Artikel 68a Onderwerpen op commissieagenda

Een onderwerp wordt op in de commissie geagendeerd, indien:

 • a.

  Gedeputeerde Staten of het Presidium een voorstel ter bespreking indienen;

 • b.

  Gedeputeerde Staten of Presidium een voorstel ter vaststelling door PS indienen;

 • c.

  Een commissielid een discussienota indient, of

 • d.

  Een commissielid een ter kennisneming aangeboden stuk wenst te bespreken.

ARTIKEL II Wijzigingen naar aanleiding van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het derde lid wordt ‘artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet’ vervangen door: artikel 85 Provinciewet.

 • b.

  In het vierde lid wordt ‘artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet’ vervangen door: artikel 85 Provinciewet.

B

Aan artikel 52 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 

 • 3.

  Nadat Provinciale Staten de geheimhouding hebben opgeheven, nemen zij een besluit over het openbaar maken van de notulen van de besloten vergadering die op het desbetreffende onderwerp betrekking hebben. Als het gaat om geheimhouding die is opgelegd door GS, kunnen GS om advies worden gevraagd.

C

Artikel 53 vervalt.

 

D

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:

 • b.

  In het derde lid wordt ‘artikel 91, tweede lid, van de Provinciewet’ vervangen door: artikel 85 Provinciewet;

In het vierde lid wordt ‘artikel 91, tweede lid, van de Provinciewet’ vervangen door: artikel 85 Provinciewet.

ARTIKEL III  

ARTIKEL I treedt in werking met ingang van 29 maart 2023.

ARTIKEL IV  

ARTIKEL II treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Haarlem, 6 februari 2023

Provinciale Staten voornoemd,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

K. Bolt, statengriffier

Naar boven