Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij vast te stellen.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 7 februari 2022

Kenmerk 5.8/2023000173

 

Uitgegeven: 13 februari 2023

 

Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij

 

Artikel 1 begripsbepaling

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • -

  CLM-milieumeetlat: een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;

 • -

  KPI’s: Kritische Prestatie Indicatoren;

 • -

  KringloopWijzer: kringloopwijzer ZuivelNL/Centrale database, te vinden op https://www.mijnkringloopwijzer.nl/;

 • -

  Landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L352/9);

 • -

  melkveehouder: onderneming die activiteiten verricht met SBI-code 01.41 (fokken en houden van melkvee), SBI-code 01.41.1 (houden van melkvee) of SBI-code 01.50 (akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren). Uit het register van Kamer van Koophandel moet blijken dat een onderneming zulke activiteit(en) verricht;

 • -

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • -

  WUR: Wageningen University and Research.

Artikel 2 Doel

 

De subsidie heeft tot doel Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 

Subsidie wordt verleend voor duurzaamheidsprestaties berekend op basis van behaalde scores op de vooraf vastgestelde KPI’s van de melkveehouder.

Artikel 4 Doelgroep

 

Subsidie wordt verstrekt aan melkveehouders met een kringloopwijzer en die gevestigd zijn in Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 februari 2023 tot en met 15 mei 2023.

Artikel 6 Aanvraag

 

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend bij het SNN via www.snn.nl en wordt voorzien van de volgende bijlagen:

 • a.

  een landbouw de-minimisverklaring

 • b.

  een machtiging aan WUR

Artikel 7 Subsidiehoogte en looptijd van de subsidie

 

 • 1.

  Per subsidieaanvraag is € 10.000,-- subsidie beschikbaar.

 • 2.

  De hoogte van de daadwerkelijk te verstrekken subsidie wordt berekend aan de hand van bijlage I van deze regeling.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend voor het behalen van KPI’s over de jaren 2023 en 2024. Ieder jaar is een maximale subsidie van €5.000,-- beschikbaar.

 • 4.

  De subsidie wordt verleend op basis van de KringloopWijzers, de gecombineerde opgave en de CLM milieumeetlat.

Artikel 8 Verdeelsystematiek

 

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking plaats op basis van registratie van binnenkomst in het webportal van het SNN. De registratie vindt plaats op dag, uur en minuut.

Artikel 9 Bevoorschotting en vaststelling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.9 van de Asv wordt de subsidie niet 100% bevoorschot. De subsidieaanvrager ontvangt in 2024 een voorschot op basis van de behaalde KPI’s in 2023. De subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald in 2025.

 • 2.

  De hoogte van het voorschot en de uiteindelijke vaststelling worden berekend op basis van de tabel in Bijlage I van deze regeling en de door de melkveehouder aangeleverde gegevens betreffende de KPI’s.

Artikel 10 Staatssteun

 

Subsidie wordt slechts verleend met toepassing van de Landbouw De-minimisverordening.

Artikel 11 Subsidieplafond

 

Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze regeling € 4.750.000,--.

Artikel 12 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 20 februari 2023 en vervalt met ingang van 16 mei 2023.

Artikel 13 Overgangsrecht

 

Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op aanvragen die zijn ingediend voor 16 mei 2023.

Artikel 14 Citeertitel

 

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 7 Aanvraag

Iid 1, onder b

Een subsidieaanvrager dient de WUR te machtigen om zijn/haar KringloopWijzer, de gecombineerde opgave en gegevens ten behoeve van de CLM-milieumeetlat op te vragen. Deze gegevens zijn nodig om de subsidieaanvraag te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 8 Subsidiehoogte en looptijd van de subsidie

Extreme weersomstandigheden hebben invloed op de score van een KPI. Op één moment per jaar voorafgaand aan het vaststellen van het beloningsbedrag wordt bepaald of het nodig is om de streefwaarden naar beneden aan te passen. Mocht dit het geval zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Artikel 10 Bevoorschotting en vaststelling

U geeft een machtiging af aan WUR om uw KringloopWijzer, de gecombineerde opgave en gegevens ten behoeve van de CLM milieumeetlat op te vragen. Om de hoogte van de subsidie vast te stellen berekent WUR uw scores op de KPI’s en legt deze ter goedkeuring aan u voor. Na uw goedkeuring geeft WUR deze scores door aan SNN. U ontvangt van SNN vervolgens het subsidiebedrag op uw bankrekening.

 

Bijlage I. Berekening hoogte subsidiebedrag per jaar (artikel 8 van de Subsidieregeling Duurzaam Boeren Drenthe)

 

De regeling is gedurende twee jaar van toepassing, waarbij elk jaar maximaal € 5.000,-- subsidie beschikbaar is per melkveehouder. In totaal is dus € 10.000,-- subsidie beschikbaar per melkveehouder.

 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de prestaties op de KPI’s in 2023 en 2024. Hieronder staat de tabel met de drempel- en streefwaarden en de bedragen die hieraan gekoppeld zijn.

 

Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij

11 kritische prestatie indicatoren van Duurzaam Boeren Drenthe voor melkveehouders

Berekening score per jaar

Kritische Prestatie Indicatoren

Score

Euro's

1.

Ammoniakuitstoot (kg NH3/ha)

≤ 40

300

 

 

≤ 50

200

 

 

≤ 60

150

 

 

 

 

2.

Weidegang (uur/jaar)

≥ 2160

600

 

 

≥ 1440

300

 

 

≥ 720

200

 

 

 

 

3.

Ruw eiwit in rantsoen (g RE/kg ds)

≤ 155

700

 

 

≤ 160

350

 

 

≤ 165

200

 

 

 

 

4.

Tankmelkureum (mg/100 g)

≤ 18

700

 

 

≤ 19

350

 

 

≤ 20

200

 

 

 

 

5.

% Eiwit van eigen land

≥ 65%

700

 

 

≥ 60%

350

 

 

≥ 55%

200

 

 

 

 

6.

Gewasrotatie-index

≥ 0.8

250

 

 

≥ 0.7

200

 

 

≥ 0.6

150

 

 

 

 

7.

Totale milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen per bedrijf (MBP/ha)

max. beloning

500

 

 

 

 

 

Milieubelastingspunten bodemleven per bedrijf (MBP/ha)

≤ 100

500

 

 

≤ 200

250

 

 

≤ 300

150

 

 

≤ 400

100

 

 

 

 

 

Milieubelastingspunten grondwater per bedrijf (MBP/ha)

≤ 100

500

 

 

≤ 200

250

 

 

≤ 300

150

 

 

≤ 400

100

 

 

 

 

 

Milieubelastingspunten oppervlaktewater per bedrijf (MBP/ha)

≤ 100

500

 

 

≤ 200

250

 

 

≤ 300

150

 

 

≤ 400

100

 

 

 

 

8.

Fosfaatbodemoverschot (kg P2O5/ha)

≥ -5 - ≤ 5

250

 

 

≥ -10 - ≤ 10

200

 

 

 

 

9.

Koolstofbalans

 

 

 

insturen gegevens uit Kringloopwijzer

 

50

 

 

 

 

10.

Stikstofbodemoverschot (kg N-totaal/ha)

max. beloning

700

 

 

 

 

 

grasland (kg N/ha)

80

700

 

 

105

350

 

 

130

250

 

 

155

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maisland (kg N/ha)

45

700

 

 

55

350

 

 

70

250

 

 

80

150

 

 

 

 

 

bouwland (kg N/ha)

45

700

 

 

60

350

 

 

75

250

 

 

95

150

 

 

 

 

11.

Broeikasgasemissie (CO2-eq /kg meetmelk)

≤ 775

250

 

 

 

 

 

 

≤ 1000

200

 

 

≤ 1100

150

 

 

 

 

 

TOTALE MAXIMALE BELONING PER JAAR

 

5000

 

Definities 11 kritische prestatie indicatoren van Duurzaam Boeren Drenthe voor melkveehouders

 

 

 

 

 

KPI

Definitie

Bron

1.

Ammoniakuitstoot (kg NH3/ha)

Ammoniakemissie als totale emissie van ammoniak (NH3) per hectare (kg NH3/ha)

Kringloopwijzer

2.

Weidegang (uur/jaar)

Het aantal uren weidegang per jaar

Kringloopwijzer

3.

Ruw eiwit in rantsoen (g RE/kg ds)

Het gemiddelde ruw eiwit (RE) in het totaalrantsoen uitgedrukt in gram/kg drogestof

Kringloopwijzer

4.

Tankmelkureum (mg/100 g)

Indicator voor de stikstofbenutting van de koeien

Kringloopwijzer

5.

% Eiwit van eigen land

Aandeel eigen geteeld eiwit in de voeding

Aandeel eigen geteeld eiwit zoals berekend in de KringloopWijzer als percentage eiwit in geteeld veevoer tov eiwit in verbruikt veevoer

 

 

+ eiwit aangevoerd < 20 km eigen locatie melkveebedrijf – perceel andere boer *

Kringloopwijzer

 

* In 2023 onderzoeken we samen met ZuivelNL de mogelijkheid om eiwit aangevoerd < 20 km eigen locatie van het melkveebedrijf – perceel van de andere boer aan kringloopwijzer toe te voegen. Als dit getal in de kringloopwijzer 2023 staat, wordt het onderdeel van de berekening.

6.

Gewasrotatie-index

De gewasrotatie-index is een maat voor de intensiteit van het bouwplan en daarmee een indicator voor de bodemvitaliteit. De waarde wordt bepaald door zes jaar terug te kijken per perceel en via een rekenregel de wortelgewassen, de rustgewassen en de vlinderbloemigen te wegen. De gewasrotatie-index is een hulpmiddel in de bedrijfsvoering van zowel akkerbouwers als melkveehouders. Bij samenwerkingen of een gezamenlijk bouwplan geeft de gewasrotatie-index een invulling van het percentage rustgewassen op de percelen ongeacht de gebruiker.

Het perceel krijgt een score tussen de 0 en 1. 0 is intensief gebruik, 1 is extensief gebruik van het perceel. De opgetelde scores (naar verhouding hectares) van alle percelen die een ondernemer in een bepaald jaar in gebruik heeft, vormen op bedrijfsniveau samen de gewasrotatieindex.

Gecombineerde Opgave

7.

Totale milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen per bedrijf (MBP/ha)

Totale milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen per bedrijf (MBP/ha) zoals berekend met CLM Milieumeetlat.

De score wordt berekend door per perceel de milieubelastingspunten (MPB) van bodemleven, grondwater en oppervlaktewater op basis van methode van CLM milieumeetlat uit te rekenen. Vervolgens wordt dit naar verhouding van perceel oppervlakte berekend naar bedrijfsniveau. De maximale beloning voor totale milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen is EUR 500,-. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de score van alle 3 onderdelen op bedrijfsniveau (bodemleven, grondwater en oppervlaktewater) ≤ 100 MBP/ha.

In uw persoonlijke dashboard van WUR gegevens invoeren t.b.v. CLM milieumeetlat

8.

Fosfaatbodemoverschot (P2O5 / ha)

De aangevoerde fosfaat minus de afgevoerde fosfaat gecorrigeerd voor voorraadmutaties op het bedrijf per kg per hectare

Kringloopwijzer

9.

Koolstofbalans

 

In de kringloopwijzer vanaf 2022 zit een nieuw onderdeel: Module koolstofbalans. Deze toont indicatieve waarden. U ontvangt een beloning van EUR 50,- voor het aanleveren van de module koolstofbalans. U ontvangt geen beloning op de uitkomst van de koolstofbalans.

Kringloopwijzer

10

Stikstofbodemoverschot (kg N/ha)

Totale stikstofbodemoverschot als aanvoer van kunstmest, organische mest, mineralisatie, depositie e.d. minus de afvoer van geoogste producten uitgedrukt in kg N/ha.

Dit wordt eerst uitgerekend naar hectares grasland, maisland en bouwland en daarna in verhouding van aantal hectares uitgerekend naar stikstofbodemoverschot totaal per bedrijf.

Voor veengronden wordt gebruik gemaakt van een omrekenfactor. Hierbij wordt uitgegaan van: 1,99 kg N/hectare voor elke %-aandeel veengrond van het bedrijfsareaal.

Kringloopwijzer

11.

Broeikasgasemissie (CO2-eq /kg meetmelk)

Uitstoot CO2 equivalenten is de optelsom van kooldioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) zoals berekend in kringloopwijzer uitgedrukt per kilogram meetmelk

We maken gebruik van een omrekenfactor om de CO2 -emissies uit veengrond te verdisconteren. Hierbij wordt uitgegaan van een correctie van 3,50 gram CO2 -eq per kg melk per procentpunt veengrond van het totale areaal van het bedrijf (bij 100% veengrond wordt een correctie van 350 gram CO2-eq per kg melk toegepast). 

Kringloopwijzer

 

Naar boven