Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10 januari 2023, PZH-2022-819373458, tot wijziging van de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland in verband met de aanscherping van het Human Capital akkoord Zuid-Holland tot de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat Zuid-Holland de regio blijft waar de arbeidsmarkt structureel en duurzaam wordt verbeterd, zodat bedrijven kunnen beschikken over voldoende werknemers met de juiste scholing en vaardigheden;

 

Overwegende dat 67 partners op 13 juni 2022 voor een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland hebben afgesloten als opvolger en aanscherping van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland van 24 juni 2019;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat als gevolg hiervan de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland wordt aangepast;

 

Besluiten:

Artikel I

De Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Onderdeel b komt te luiden:

  • b.

   Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland: agenda zoals die op 13 juni 2022 door partijen is ondertekend, waarmee een structurele en duurzame verbetering van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland wordt beoogd.

 • 2.

  Na onderdeel f, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g.

   Groeiagenda Zuid-Holland: ambitieuze actie- en investeringsagenda van 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland waarbij regionale partners tien jaar lang 1.4 miljard euro per jaar investeren in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital.

B.

 

Artikel 2 komt te luiden:

 

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de realisatie van een deelakkoord die bijdraagt aan de kwalitatieve doelstellingen genoemd in de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland, te weten:

  • a.

   Zuid-Holland is koploper in Leven Lang Ontwikkelen;

  • b.

   Zuid-Holland heeft de meest veerkrachtige arbeidsmarkt;

  • c.

   Zuid-Holland spreekt het onbenut potentieel beter aan;

  • d.

   Zuid-Holland trekt internationaal talent aan en behoudt dit;

  • e.

   Zuid-Holland verleidt meer mensen om voor een technische opleiding en beroep te kiezen;

  • f.

   In Zuid-Holland heeft iedereen gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;

  • g.

   Zuid-Holland zet zich in om landelijke systeemdoorbraken te realiseren voor een betere arbeidsmarkt.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De activiteit, bedoeld in het eerste lid, leidt tot de uitvoering en realisatie van een deelakkoord die bijdraagt aan de kwantitatieve doelstellingen genoemd in de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland, te weten:

  • a.

   vergroting van de ontwikkeling van 40.000 werknemers;

  • b.

   beter gebruik van menselijk kapitaal door 3.000 werkgevers;

  • c.

   verbeterd ontwikkelperspectief van 15.000 flexwerkers;

  • d.

   10.000 transities van werk naar werk over sector- en regiogrenzen heen ;

  • e.

   verbeterd gebruik van het potentieel van 2.000 mbo-geschoolde vakkrachten die nu geen passende functie hebben;

  • f.

   verhoging van de arbeidsparticipatie van 40.000 werklozen en niet-werkenden;

  • g.

   verhoging van de arbeidsparticipatie van 300 onderbenutte deeltijdwerkers; of

  • h.

   aantrekken van 1.000 internationale talenten.

C.

 

Artikel 5, onderdeel c, vervalt onder vervanging van de punt-komma door een punt aan het slot van onderdeel b.

 

D.

 

Artikel 6 komt te luiden:

 

Artikel 6. Subsidievereisten

 

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 

 • a.

  de activiteiten komen ten gunste van de Kennis & Innovatie-ecosystemen + Sleuteltechnologieën zoals benoemd in de Groeiagenda Zuid-Holland;

 • b.

  de activiteit kan binnen 26 weken na de datum van subsidieverlening in uitvoering zijn;

 • c.

  de activiteit heeft een maximale looptijd van vier jaar; en

 • d.

  er is een deelakkoord.

E.

 

Artikel 7 komt te luiden:

 

Artikel 7 Deelakkoord

 

 • 1.

  Een deelakkoord als bedoeld in artikel 6 onderdeel d omvat:

  • a.

   de bijdrage aan de doelstellingen uit de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland, waarbij er sprake moet zijn van een bijdrage op ten minste een van de kwantitatieve doelstellingen, bedoeld in het derde lid van artikel 2 en ten minste één van de vijf routes, genoemd in de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland, te weten:

   • 1⁰.

    binnen bedrijven – leven lang ontwikkelen;

   • 2⁰.

    tussen bedrijven – transities over regio- en sectorgrenzen heen;

   • 3⁰.

    naar bedrijven – activeren onbenut potentieel;

   • 4⁰.

    naar bedrijven vanuit het buitenland – aantrekken en behouden mbo-3+ internationaal talent;

   • 5⁰.

    meer mensen naar techniek – verhogen van opleidings- of arbeidsdeelname in de techniek.

  • b.

   een motivatie en concretisering van projecten die bijdragen aan een of meer doelstellingen, genoemd in artikel 2, eerste lid;

  • c.

   het aantonen van de te realiseren plus op de bestaande en reguliere activiteiten, waarbij het kan gaan om een plus op de inzet van mensen, een plus op de te behalen doelstellingen of een plus op de investeringen;

  • d.

   een uitnodiging aan partijen om te participeren en partij te worden bij het deelakkoord;

  • e.

   een taakverdeling en afspraken binnen het samenwerkingsverband om de noodzakelijke afstemming te realiseren.

 • 2.

  Een deelakkoord als bedoeld in het eerste lid is ondertekend door ten minste drie partijen, waaronder de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland en één individuele werkgever of werkgeversorganisatie.

F.

 

In artikel 9 onderdeel a wordt “eigenlijke” vervangen door “deelname aan”.

 

G.

 

Artikel 12 onderdeel c komt te luiden:

 

 • c.

  de activiteit is uiterlijk op 31 december 2028 afgerond.

H.

 

Artikel 16 komt te luiden:

 

Artikel 16 Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2027, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 10 januari 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen,

secretaris

drs. J. Smit,

voorzitter

Toelichting behorende bij het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10 januari 2023, PZH-2022-819373458, tot wijziging van de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland in verband met de aanscherping van het Human Capital akkoord Zuid-Holland tot de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland

Algemene toelichting

 

De Subsidieregeling deelakkoorden human capital is op 7 februari 2020 door gedeputeerde staten vastgesteld met als doel deelakkoorden te kunnen ondersteunen die een bijdrage leveren aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen uit het Human Capital akkoord Zuid-Holland.

 

Het Human Capital akkoord Zuid-Holland is eind 2021 door een extern bureau geëvalueerd waarbij aanbevelingen zijn gedaan richting een op te stellen Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland. Deze zijn overgenomen en hebben geleid tot:

 

 • Aangepaste (meer realistische) kwantitatieve doelstellingen;

 • Toevoeging van een drietal kwalitatieve doelen;

 • Een betere aansluiting bij de Groeiagenda van Zuid-Holland.

in de Human Capital Agenda 2.0.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

ARTIKEL I

 

A.

 

De begripsbepalingen in Artikel 1 worden gewijzigd en in lijn gebracht met de nieuwe situatie. Het oorspronkelijke Human Capital akkoord Zuid-Holland wordt daarbij vervangen door diens opvolger de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland en de Groeiagenda waarmee de subsidieregeling op verbeterde wijze aansluit wordt als begrip toegevoegd.

 

B.

 

In artikel 2 lid 1 worden de drie nieuwe kwalitatieve doelen uit de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland toegevoegd.

 

De aangepaste kwantitatieve doelstellingen uit de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland vervangen in artikel 2 lid 3 de oorspronkelijke doelstellingen uit het Human Capital akkoord Zuid-Holland.

 

C.

 

In artikel 6 lid 1 a i wordt het aantal routes waaraan een bijdrage kan worden geleverd uitgebreid met een van de drie nieuwe kwalitatieve doelstellingen uit de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland, te weten ‘meer mensen naar techniek’. De problematiek op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt (een groot tekort aan technisch personeel dat de noodzakelijke transities sterk bemoeilijkt) ligt hieraan ten grondslag.

 

De overige twee nieuwe kwalitatieve doelstellingen uit de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland (meer inclusiviteit en aanpassing wet- en regelgeving) worden bediend door de werkwijze van het Human Capital projectteam en hoeven daarmee niet door de subsidieregeling te worden gestimuleerd.

 

D.

 

Artikel 7 beschrijft de sectoren waarin deelakkoorden kunnen worden afgesloten. Om aan te sluiten bij de Groeiagenda van Zuid-Holland zijn de specifieke sectoren die daarin worden genoemd omschreven.

 

E.

 

Artikel 12 en 16 kennen een verwijzing naar de werkingsduur van de subsidie. Met het afsluiten van de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland is deze ten opzichte van het oorspronkelijke Human Capital akkoord Zuid-Holland verlengd. Daarnaast zijn met het vaststellen van de meerjarenbegroting door PS op 9 november 2022 middelen beschikbaar gekomen voor Human Capital tot eind 2027. De artikelen 12 en 16 zijn in lijn daarmee verlengd.

Naar boven