Besluit van 5 december 2023 met kenmerk 02164804 tot aanwijzing van provincieambtenaren binnen het Domein Provinciale Waterstaat belast met het toezicht als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Gelet op:

 • Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht, waarin de bestuursrechtelijke handhaving is beschreven;

Overwegende dat,

 • De Vaarwegenverordening Fryslân met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ophoudt te bestaan;

 • Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het vaarwegbeheer geregeld in Omgevingsverordening Fryslân 2022;

 • Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het nautische beheer geregeld in de Nautische Verordening Fryslân 2023;

BESLUITEN:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders Algemene wet bestuursrecht

De medewerkers die werkzaam zijn als nautisch handhaver, nautisch adviseur of Officier van dienst – Water worden aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Wettelijke voorschriften

2.1 De toezichthouder genoemd in artikel 1 wordt belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  de Binnenvaartwet,

 • b.

  de Binnenvaartregeling,

 • c.

  het Binnenvaartbesluit,

 • d.

  de Scheepvaartverkeerswet,

 • e.

  de Binnenvaartpolitiereglement,

 • f.

  de Wrakkenwet,

 • g.

  de Omgevingswet,

 • h.

  de Omgevingsverordening Fryslân en,

 • i.

  de Nautische Verordening Fryslân.

Artikel 3 Intrekken oude besluiten

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 5 februari 2019 met kenmerk 01631776 (Provinciaal Blad 2019, nr. 936) wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt. Voor zover bekendmaking van dit besluit in het Provinciaal Blad na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet plaatsvindt, werkt dit besluit terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 5 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit toezichthouders Domein Provinciale Waterstaat Provincie Fryslân.

 

Leeuwarden, 5 december 2023,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

drs. ing. J.J. Algra, secretaris

Naar boven