Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor GETEC PARK.EMMEN te Emmen

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 9 december 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend aan GETEC PARK.EMMEN, gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen inzake het in bedrijf nemen van de nieuwe biomassa gestookte stoomketel en het bouwen van een transport-, overslag en tussenopslaginstallatie t.b.v. deze stoomketel.

 

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 januari 2024 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

 

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien:

- bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

 

Naar boven