Ontwerpinpassingsplan Uitbreiding transformatorstation Breukelen Kortrijk 380-150 kV

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 30 november 2023 tot en met 25 januari 2024 het ontwerpinpassingsplan ‘Uitbreiding transformatorstation Breukelen Kortrijk 380-150 kV’ ter inzage ligt. Een ieder kan in deze periode zijn zienswijze kenbaar maken op het ontwerpinpassingsplan.

HET PROJECT

Het inpassingsplan maakt de uitbreiding van het bestaande transformatorstation Breukelen- Kortrijk 380-150 kV gelegen in de gemeente Stichtse Vecht planologisch en juridisch mogelijk. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet van de provincie Utrecht onder druk staat. Om te zorgen dat er in de toekomst (duurzame) energie geleverd kan worden en nieuwe woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen kunnen worden aangesloten op het net is het noodzakelijk om het transformatorstation Breukelen-Kortrijk uit te breiden.

HET INPASSINGSPLAN “Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV” 

Ter uitvoering van het project voor de uitbreiding van het transformatorstation is een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Het inpassingsplan voorziet in wijziging van de bestemmingen in het gebied die nodig zijn voor de realisatie van het project. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente, alleen is in dit geval de provincie de verantwoordelijke bestuurslaag.

TERINZAGELEGGING

Het ontwerpinpassingsplan “Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV”, inclusief bijlagen, ligt met ingang van 30 november 2023 gedurende acht weken voor iedereen ter inzage. De stukken zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden in te zien aan de balie van:

  • het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;

  • het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarssen.

Daarnaast is het ontwerpinpassingsplan “Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV” raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft de ID-code

NL.IMRO.9926.IP2304UHSBreukelen-VO01

ZIENSWIJZE

Gedurende de termijn van acht weken kan iedereen reageren. Wij verzoeken u uw schriftelijke zienswijze als volgt te adresseren: Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de Griffier van de Commissie M&M, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht of e-mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpinpassingsplan ‘Uitbreiding transformatorstation Breukelen-Kortrijk 380-150 kV’. Vergeet daarbij niet uw naam en de adresgegevens te vermelden. Ook kunt u via de website van provincie Utrecht digitaal een zienswijze indienen. Het formulier vindt u onder www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch tot en met 19 januari 2024 (drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van inzage legging) een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Stedelijke Leefomgeving van de provincie Utrecht, telefoonnummer (030) 258 9091, optie 2.

VERDERE PROCEDURE 

Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het Inpassingsplan. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats medio 2024. Vervolgens ligt dit besluit weer zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpinpassingsplan hebben ingebracht, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest dit tijdig te doen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zover het besluit wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan, kan door belanghebbenden een beroep ten aanzien van deze wijzingen worden ingesteld. Van het besluit tot vaststelling en de terinzagelegging van het inpassingsplan wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het ontwerpinpassingsplan. Uit artikel 1.1 lid 1 en bijlage I, artikel 2.1, volgt dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is op de procedure van dit inpassingsplan.

INFORMATIE

Indien u nadere informatie over de stukken wenst, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Gessel, telefoonnummer 06-52769552.

Naar boven