Besluit Waterwet - Nieuwe Steen 36, Hoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Waterwet heeft gewijzigd.

Het betreft het wijzigen van een vergunning van 27 oktober 2021 (kenmerk 21067523) voor voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater voor het bodemenergiesysteem Het Baken, Nieuwe Steen 36 te Hoorn. De wijziging betreft het omdraaien van de positie van de warme en koude bron ten opzicht van de oorspronkelijke diepte van deze bronnen. Daarnaast wordt verzocht om meer een hogere maximale hoeveelheid spuiwater dan oorspronkelijk aangevraagd. Datum besluit: 13 november 2023 Aanvrager: Stichting Omring Beheer Zaaknummer: 12259381

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl

Voor meer informatie over het instellen van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl.

Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hieronder genoemde datum van het besluit.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven