Beschikking omgevingsvergunning – Euro Support Advanced Materials BV - Liessentstraat 9F te Uden – OLO 7998799 - 2023-037450

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo, Euro Support Advanced Materials BV, gelegen aan de Liessentstraat 9F te Uden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Euro Support Advanced Materials BV. Het betreft een aanvraag voor de uitbreiding van de dakverhoging van gebouw C, voor de inrichting gelegen aan de Liessentstraat 9F te Uden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de verleende beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21 november 2023 tot en met 2 januari 2024 te bekijken bij de gemeente Maashorst of via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Tevens is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013 206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is digitaal toegezonden op d.d. 16 november 2023. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-037450 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

 

Tilburg, 20 november 2023

Naar boven